SIDNEY

zveøejnìní 01.11.2014

Jméno a příjmení autorů

Ing. Libor Kozlovský, SAATBAU ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Souhrn:

Klíčová slova: Sidney, RAW 1096-101, řepka, kyselina olejová, HO.  

 

 

Úvod

>SIDNEY je jedinou v ÚKZÚZ registrovanou HO odrůdou řepky. Složení oleje z řepky SIDNEY je zajímavé tím, že obsah kyseliny olejové je zvýšen na úkor zejména kyseliny linolové. Kyselina linolenová (omega 3) zůstává na úrovni okolo 8%. Vysoký podíl kyseliny olejové v oleji zabraňuje přepalování a umožňuje využití oleje i pro smažení. Podle reakcí naprosté většiny veřejnosti, která měla možnost olej ze SIDNEY vyzkoušet, se jedná o olej s nejuniverzálnějším použitím při zachování vynikajících nutričních hodnot řepkových olejů.

V letošním roce se pro výrobu HO řepkového oleje nakupuje významnější množství řepky SIDNEY. Vzhledem k cizosprašnosti řepky a odlišným podmínkám při velkovýrobě nás zajímá, jak je ovlivněn obsah kyseliny olejové. Vzhledem k malému počtu měření a zejména s ohledem na to, že většina hodnot je z jednoho roku, je třeba tuto informaci brát jako orientační, vyžadující doplnit o měření příštích let.

.

Materiál a metody

Zdrojem hodnot zde použitých jsou výsledky ÚKZÚZ a hodnoty rozborů FABIO PRODUKT spol. s r.o.

 

 

Výsledky a diskuse

V tabulce 2 jsou jen pro ilustraci uvedeny vybrané hospodářské vlastnosti ozimé řepky SIDNEY. Kromě velmi dobrého zdravotního stavu je velmi zajímavá stabilně vysoká HTS.

Tabulka 1 zobrazuje naměřené hodnoty obsahu kyseliny olejové v oleji ze SIDNEY. Je patrná jistá variabilita lokalit i ročníků. Na hodnocení rozdílů mezi pokusnými a provozními výsledky je k dispozici málo hodnot. Provozní plochy jsou nejspíš ovlivněné výdrolem jiných odrůd řepky, ale podle dostupných hodnot (zejména jedna lokalita pokusné plochy) nelze na základě výsledků jednoho roku učinit objektivní závěr.

 

 

 

 

Tabulka 2: Významné vlastnosti odrůdy SIDNEY v porovnání s ostatními zkoušenými odrůdami

(zdroj: ÚKZÚZ Brno)

 

Závěr

Vysoký obsah kyseliny olejové v řepkovém oleji ze SIDNEY zlepšuje jeho vlastnosti při tepelném zpracování. Obsah kyseliny olejové samozřejmě ovlivní příměs jiných odrůd, zejména z výdrolu. Je proto vhodné, pokud se pěstitel nerozhodne pěstovat pouze HO odrůdy, v rámci osevního postupu omezit vliv výdrolu řepky. Aktuální vliv výdrolu na obsah kyseliny olejové je patrný, ale neovlivňuje zásadně technologické vlastnosti oleje. Vliv sprášení jinými odrůdami považuji v našich podmínkách za zanedbatelný, jelikož na pokusných plochách, kde je výrazně vyšší koncentrace standardních odrůd řepky, nedochází ke snížení obsahu kyseliny olejové. 

 Jelikož nákup řepky SIDNEY a rozbory mastných kyselin stále probíhá, měli bychom pro příští rok mít dostatek hodnot, které by bylo možno statisticky vyhodnotit a učinit relevantnější závěr.

 

Použitá literatura

Výsledky zkoušek užitné hodnoty ze sklizně 2012 (ÚKZÚZ Brno)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty ze sklizně 2013 (ÚKZÚZ Brno)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty ze sklizně 2014 (ÚKZÚZ Brno)

 

Kontaktní adresa - Libor Kozlovský, Růžová 2701, 43801 Žatec, tel. 606602671,

e-mail –libor.kozlovsky@saatbau.com

VÁŠ OSOBNÍ PORADCE