Klimafit

SAATBAU LINZ udeľuje označenie „KLIMAFIT“ svojim odrodám, ktoré opakovane poskytujú nadpriemerné úrody v nepriaznivých podmienkach prostredia počas mnohých rokov.

KLIMAFIT garantuje

  • Stabilitu prostredia
  • Toleranciu stresu a zdravotný stav
  • Nadpriemernú úrodnosť aj v nepriaznivých podmienkach, ako sú horúčavy a sucho.

Naša odpoveď na zmenu klímy

Posledných niekoľko rokov bolo poznačených horúčavami a suchom na jednej strane a výdatnými zrážkami na strane druhej. Problémy spojené so zmenou klímy sú všadeprítomné. Žiadané sú odolné, ekologicky stabilné a stresom odolné odrody.

Extrémy počasia, ako boli tie v posledných rokoch, nemôžeme ovplyvniť – či už ide o sucho alebo záplavy. Čo však môžeme ovplyvniť, je spôsob, akým hospodárime s našou pôdou. Na jednej strane je potrebné šetriť vodou a snažiť sa obmedziť neproduktívne vyparovanie. Na druhej strane je možné prijať opatrenia na zlepšenie kapacity pôdy na zadržiavanie vody a zvýšenie miery infiltrácie počas prívalových dažďov. Oboje vedie k väčšiemu množstvu vody v pôde, ktorá je následne k dispozícii pre rast našich rastlín.

Okrem vytvárania humusu a zlepšovania pôdy vo všeobecnosti je veľmi dôležitý predovšetkým výber odrôd prispôsobených pôde a meniacim sa poveternostným podmienkam. Šľachtenie rastlín a teda neustály vývoj vhodných odrôd, je v tomto smere rozhodujúcim kľúčom.

Šľachtenie rastlín a najmä výber nových odrôd, prebieha v daných klimatických podmienkach, ktoré predurčujú prirodzený proces adaptácie.

My šľachtitelia to kontrolujeme tým, že našu selekciu presúvame do oblastí s vysokým klimatickým stresom. To umožňuje vyvinúť ešte lepšie prispôsobené odrody. Dôraz sa tu kladie na vylepšený rast koreňov, optimálny vývoj a zdravotný stav mladých rastlín, aby sa zaručili vysoké úrody v meniacich sa poveternostných podmienkach, ako sú prívalové dažde a sucho. V našich šľachtiteľských staniciach intenzívne pracujeme na vývoji odrôd šetrných ku klíme, aby sme splnili budúce požiadavky našich poľnohospodárov.

Nasledujúce odrody sú KLIMAFIT: