Zásady ochrany osobných údajov.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vaše údaje preto spracúvame v súlade s právnymi predpismi (GDPR, rakúsky zákon o telekomunikáciách z roku 2003). Vaše údaje v žiadnom prípade nepredávame ani neposkytujeme tretím stranám mimo skupiny SAATBAU, pokiaľ s tým výslovne nesúhlasíte. Nižšie vás ochotne informujeme o spôsobe, akým zaobchádzame s vašimi údajmi v spoločnosti Saatbau Linz eGen. V prípade akýchkoľvek pripomienok alebo otázok týkajúcich sa ochrany údajov nás kedykoľvek kontaktujte na telefónnom čísle +43 732 389 00-0 alebo e-mailom na adrese datenschutz@saatbau.com. Radi vám pomôžeme.


 Prehľad

Nasledujúce informácie o ochrane údajov vás informujú o druhu a rozsahu spracovania tzv. osobných údajov spoločnosťou SAATBAU. Osobné údaje sú informácie, ktoré vám možno priamo alebo nepriamo priradiť alebo ktoré vám možno priradiť.
Spracovanie údajov spoločnosťou SAATBAU možno v zásade rozdeliť do troch kategórií:

 • Pri vyvolaní webovej stránky SAATBAU sa medzi vaším koncovým zariadením a naším serverom vymieňajú rôzne informácie. To môže zahŕňať aj osobné údaje. Takto zhromaždené informácie sa okrem iného používajú na optimalizáciu našej webovej stránky.
 • Na účely spracovania objednávky sa spracujú všetky údaje potrebné na tento účel. Vaše údaje budú odovzdané len v rámci skupiny SAATBAU Group a len v rozsahu potrebnom na spracovanie vašej objednávky.
 • Vaše údaje spracúvame na reklamné účely len vtedy, ak ste nám na to dali samostatný súhlas alebo ak sme na to oprávnení zo zákona a vy ste nevzniesli námietku proti spracúvaniu údajov na reklamné účely.

V súlade so zákonnými požiadavkami máte rôzne práva, ktoré môžete voči nám uplatniť. Vaše individuálne práva podrobne vysvetľujeme v týchto informáciách o ochrane údajov.


 

Kontaktné údaje a úradník pre ochranu údajov spoločnosti

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracovanie údajov spoločnosťou Saatbau Linz eGen, najmä na našej webovej stránke www.saatbau.com. Prevádzkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je spoločnosť Saatbau Linz eGen, Schirmerstraße 19, 4060 Leonding (ďalej len „SAATBAU“). Úradníka pre ochranu osobných údajov spoločnosti SAATBAU môžete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese, oddelenie Datenschutz alebo e-mailom na adrese datenschutz@saatbau.com alebo telefonicky na čísle +43 732 389 00-0.


Účely spracovania údajov a právny základ

 1. Prístup na našu webovú stránku

Keď pristupujete na našu webovú stránku, prehliadač používaný na vašom zariadení automaticky odošle informácie na server webovej stránky a tieto informácie sa dočasne uložia do takzvaného Log-File. Nad týmto procesom nemáme žiadnu kontrolu. Bez toho, aby ste to mohli akokoľvek ovplyvniť, sa budú zhromažďovať a ukladať nasledujúce informácie, kým sa automaticky nevymažú:
– IP adresa zariadenia s prístupom na web
– dátum a čas prístupu
– názov a adresa URL súboru, ku ktorému sa pristupuje
– webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup (referrer-URL)
– používaný prehliadač a prípadne operačný systém vášho zariadenia s podporou webu, ako aj názov poskytovateľa prístupu.

V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje nariadenie GDPR, sa spracovanie IP adresy riadi článkom 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z nasledujúceho zoznamu účelov spracovania údajov. Chceli by sme upozorniť, že zhromaždené údaje nám neumožňujú vyvodiť priame závery o vašej totožnosti a že takéto závery sa nevyvodzujú.

IP adresu vášho zariadenia a všetky ostatné z vyššie uvedených informácií používame na nasledujúce účely:
– na zabezpečenie bezproblémového nadviazania spojenia,
– na zabezpečenie pohodlného používania webovej stránky/aplikácie,
– na vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Údaje sa uchovávajú po dobu 14 mesiacov a potom sa automaticky vymažú/vymažú. Okrem toho na našej webovej stránke používame takzvané súbory cookie a metódy sledovania. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov podrobne vysvetľuje povahu týchto procesov a preto používaných údajov.

 1. Spracovanie údajov pre objednávky

2.1. Všeobecné informácie

Keď u nás zadáte objednávku, spracúvame údaje potrebné na plnenie zmluvy. Okrem vami objednaného tovaru tieto údaje zahŕňajú váš titul, meno a priezvisko, vašu adresu a – ak sú k dispozícii – vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu, ako aj dátum doručenia. V priebehu realizácie vašej objednávky spracúvame vašu adresu a/alebo telefónne číslo alebo číslo mobilného telefónu a/alebo e-mailovú adresu, aby sme vás mohli telefonicky, prostredníctvom SMS alebo e-mailu informovať o presnom dátume doručenia vašej objednávky s cieľom zabezpečiť bezproblémový priebeh doručenia. Údaje o objednávke sa zhromažďujú buď prostredníctvom našej webovej stránky, zamestnanca spoločnosti SAATBAU pracujúceho pre pobočku spoločnosti SAATBAU, ktorá je pre vás regionálne príslušná, alebo prostredníctvom obchodných zástupcov konajúcich v mene spoločnosti SAATBAU alebo tzv. nezávislých obchodných zástupcov. Telefonické objednávky vždy registruje spoločnosť SAATBAU alebo obchodní zástupcovia konajúci v mene spoločnosti SAATBAU. Bez ohľadu na to, akým spôsobom objednávku uskutočníte, vaše údaje budú odovzdané regionálne príslušnému miestu spoločnosti SAATBAU alebo regionálne príslušným obchodným zástupcom. V prípade záručných záležitostí odovzdávame príslušnému ručiteľovi, uvedenému v príslušných záručných podmienkach, len potrebné a relevantné údaje na ďalšie spracovanie na jeho vlastnú zodpovednosť. Právnym základom je preto článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, t. j. údaje poskytujete na základe zmluvného vzťahu medzi vami a nami. Akékoľvek ďalšie spracovanie vašich kontaktných údajov podlieha vášmu výslovnému súhlasu.

Po uzavretí zmluvy vám bude pridelené zákaznícke číslo. V prípade, že vaše údaje zodpovedajú existujúcemu zákazníckemu účtu, prepojíme vašu objednávku s týmto účtom. Toto prepojenie je založené na článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR a na oprávnenom záujme zabezpečiť optimálnu komunikáciu medzi vami a nami. V prípade, že na uvedenej adrese nie ste k dispozícii, spracujeme požadované údaje na účely overenia adresy a s cieľom zabrániť nesprávnemu doručeniu. Na tento účel spolupracujeme so špecializovaným poskytovateľom služieb na základe spracovateľskej zmluvy. Toto spracúvanie je založené na článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Oprávneným záujmom a okrem toho aj zákonnou požiadavkou GDPR je spracúvať len správne údaje.

V prípade omeškania platby a za predpokladu splnenia ďalších zákonných požiadaviek zašleme potrebné údaje spoločnosti poverenej vymáhaním pohľadávky. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) aj článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Vymáhanie zmluvnej pohľadávky je potrebné považovať za oprávnený záujem v zmysle druhej pasáže vyššie citovaného nariadenia.

Pokiaľ nepoužijeme vaše kontaktné údaje na reklamné účely (pozri bod 3. nižšie), uchovávame údaje získané na účely plnenia zmluvy až do uplynutia zákonných alebo prípadných zmluvných práv na záruku a garanciu. Po uplynutí týchto lehôt uchovávame informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu vyžadované obchodným a daňovým právom podľa zákonných lehôt na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR vo formáte nedostupnom pre priamy prístup. Počas tohto obdobia (spravidla šesť alebo desať rokov po skončení roka, v ktorom bola zmluva uzatvorená) sa údaje opätovne spracúvajú len v prípade kontroly zo strany finančných orgánov.

2.2. Objednávky cez náš webový obchod

Na účely plnenia zmluvy ukladáme tieto údaje: Váš titul, vaše meno, vaše priezvisko, vašu adresu a – ak je k dispozícii – vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu a prípadne dátum doručenia. Údaje, ktoré poskytujete, sú potrebné na vykonanie zmluvy alebo na vykonanie krokov pred uzavretím zmluvy. Bez týchto údajov s vami nemôžeme uzavrieť zmluvu. Údaje neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou údajov o kreditnej karte, ktoré sa odovzdávajú spracovateľskej banke/poskytovateľovi platobných služieb na účely odpísania kúpnej ceny, prepravnej spoločnosti/spedičnej firme, ktorú sme poverili doručením tovaru, a nášmu daňovému poradcovi na plnenie povinností podľa daňových zákonov. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu medzi vami a nami.

Ak upustíte od procesu objednávky, nami uložené údaje sa vymažú.

Pokiaľ nepoužívame vaše kontaktné údaje na reklamné účely (pozri bod 3. nižšie), uchovávame údaje získané na účely plnenia zmluvy až do uplynutia zákonných alebo prípadných zmluvných práv na záruku a garanciu. Po uplynutí týchto lehôt uchovávame informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu vyžadované obchodným a daňovým právom podľa zákonných lehôt na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR vo formáte nedostupnom pre priamy prístup. Počas tohto obdobia (spravidla šesť alebo desať rokov po skončení roka, v ktorom bola zmluva uzatvorená) sa údaje opätovne spracúvajú len v prípade kontroly zo strany finančných orgánov.Datenverarbeitung zu Werbezwecken

 

3. Spracovanie údajov na reklamné účely

3.1. Všeobecné informácie

Bez ohľadu na to, či si objednáte alebo nie, ak máte záujem o výrobky SAATBAU, môžete poskytnúť svoje kontaktné údaje našim zamestnancom alebo obchodným zástupcom konajúcim v mene spoločnosti SAATBAU alebo tzv. nezávislým obchodným zástupcom vyplnením dotazníka. Ak súhlas udelíte telefonicky, vaše telefónne číslo uložíme na účely overenia na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Pokiaľ svoj súhlas neodvoláte alebo nevznesiete námietku proti ukladaniu našich údajov, doba uchovávania údajov na reklamné účely sa neriadi žiadnymi pevnými zásadami a vychádza z otázky ich nevyhnutnosti pre reklamu.

3.2. Časopis Inform

V online formulári nájdete údaje, ktoré potrebujeme, aby sme vám mohli doručiť náš časopis (povinné polia sú označené *). Právnym základom je váš obsah v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Na účely zasielania časopisu budú vaše údaje uchovávané, kým svoj súhlas neodvoláte.

3.3. Používanie poštovej adresy

Údaje o vašej adrese spracúvame na účely zasielania časopisov, pozvánok a podobne, ako aj prieskumov poštou. Vašu adresu spracúvame na základe článku 6 ods. 1 písm. a) a f) GDPR, pričom za oprávnený záujem sa v tejto súvislosti považuje aj reklama.

3.4. Používanie e-mailovej adresy a telefónneho čísla

Vaše telefónne číslo alebo číslo mobilného telefónu a/alebo vašu e-mailovú adresu spracúvame len na naše vlastné reklamné účely a len vtedy, ak ste s tým výslovne súhlasili v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

V súvislosti s telefonickými hovormi spoločnosť SAATBAU spolupracuje so starostlivo vybranými poskytovateľmi služieb na základe uzatvorených zmlúv so spracovateľmi. V prípade potreby boli prijaté tzv. štandardné zmluvné doložky EÚ, ktoré vám na požiadanie radi poskytneme.

Ak nám poskytnete svoju e-mailovú adresu, najprv vám zašleme potvrdzujúci e-mail. V tomto e-maile kliknite na tlačidlo „Potvrdiť“, aby ste boli zaradení do zoznamu adresátov informačného bulletinu. V súvislosti s týmto tzv. postupom dvojitého prihlásenia ukladáme IP adresu použitú na registráciu na našej webovej lokalite a potvrdenie, ako aj čas týchto operácií. Právnym základom tohto ukladania je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Možnosť poskytnúť dôkaz v prípade pochybností o vašom súhlase so zasielaním našich noviniek je potrebné považovať za oprávnený záujem. Po dôkladnom preskúmaní sa ukázalo, že oprávnený záujem neprevážil nad záujmami návštevníkov webovej stránky.

Pri objednávaní nášho informačného bulletinu môžete uviesť aj plodiny a typ poľnohospodárstva, ktoré vás zaujímajú. Ak uvediete plodiny a typ poľnohospodárstva, ktoré vás zaujímajú, môžeme tieto informácie použiť na to, aby sme vám poskytli konkrétne informácie. Svoj súhlas s používaním typu poľnohospodárstva alebo plodín, ktoré vás zaujímajú, môžete odvolať buď samostatne, alebo spolu s odvolaním súhlasu so zasielaním informačného bulletinu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek bezplatne a samostatne pre každý kanál odvolať. Stačí krátky telefonát alebo zaslanie správy na kontaktné adresy uvedené v bode 2. Okrem toho môžete ukončiť odber e-mailových Newsletterov kliknutím na „Odhlásiť sa“ na konci každého e-mailu.

3.5 Registrácia a používateľské konto

Ak chcete používať náš internetový obchod, môžete si vytvoriť používateľské konto. Počas procesu registrácie vás budeme informovať o tom, ktoré informácie sú povinné (povinné polia a nepovinné informácie). Údaje, ktoré zadáte počas registrácie, používame na to, aby ste mali prístup k našej ponuke. Právnym základom je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. O všetkých zmenách týkajúcich sa informácií dostupných pri registrácii, ako sú zmeny rozsahu ponuky alebo technické aktualizácie, vás budeme informovať e-mailom.

V prípade, že zrušíte svoj používateľský účet, vaše údaje budú z tohto účtu vymazané; údaje, ktoré je potrebné uchovávať z obchodných alebo daňových dôvodov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR sú z tohto vymazania vyňaté. Ak ukončíte svoje konto pred uplynutím zmluvného obdobia, je vašou povinnosťou zálohovať si údaje. Sme oprávnení nenávratne vymazať všetky údaje uložené o vás počas trvania zmluvy.

Pri použití našej funkcie registrácie a prihlásenia v súvislosti s vaším používateľským účtom uložíme IP adresu a čas každej vašej akcie. Robíme tak na základe našich oprávnených záujmov a na základe vašich používateľských záujmov, aby sme chránili vaše údaje pred zneužitím a iným neoprávneným použitím. Najneskôr po 7 dňoch sa adresy IP anonymizujú alebo vymažú.

Vaše údaje zásadne neposkytujeme tretím stranám; Jedinou výnimkou sú situácie, v ktorých musíme uplatniť naše nároky alebo v ktorých musíme splniť zákonné povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

3.6. Kontakt

Ak nás kontaktujete mimo objednávky, spracujeme vami poskytnuté informácie výlučne na účely spracovania vašej žiadosti. Právnym základom je váš súhlas. Ak nás kontaktujete v súvislosti so zmluvným vzťahom medzi vami a nami, právnym základom na spracovanie údajov je aj článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR , t. j. tento zmluvný vzťah. Svoj súhlas s vyššie vysvetleným spracovaním môžete kedykoľvek bezplatne odvolať s účinkom do budúcnosti zaslaním krátkej správy na kontaktné údaje uvedené v bode 2. Vaša žiadosť bude vymazaná za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné lehoty na uchovávanie a zo strany spoločnosti SAATBAU neexistuje žiadny oprávnený záujem na ďalšom uchovávaní (napr. právna ochrana).

3.7. Výherné hry

Ak sa zúčastníte na súťažiach, vaše údaje použijeme výlučne na účely vyžrebovania výhercu a oznámenia, či ste vyhrali. Na účely organizovania súťaže môžeme vaše údaje odovzdať spolupracujúcemu partnerovi, ktorý túto súťaž organizuje. V takom prípade túto skutočnosť uvedieme v reklame súťaže. Aby sme vám mohli zaslať výhru, odovzdáme vaše osobné údaje (priezvisko, meno, e-mail, poštové smerovacie číslo, mesto) doručovateľovi. Vaše údaje budú v spoločnosti SAATBAU uchovávané po dobu nevyhnutnú na realizáciu súťaže, pokiaľ nám zákon neukladá povinnosť uchovávať ich dlhšie a ak si želáte, aby sme vám výhru zaslali. Svoju účasť v súťaži môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať zaslaním príslušného oznámenia.


Cookies

Na našich webových stránkach používame takzvané súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač ukladá do vášho koncového zariadenia. Nespôsobujú žiadnu škodu. Súbory cookie používame na to, aby sme našu ponuku urobili užívateľsky prívetivejšou. Niektoré súbory cookie sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve. Ak si to neželáte, môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby vás informoval vždy, keď sa majú súbory cookie nastaviť, aby ste sa mohli rozhodnúť v každom jednotlivom prípade.

Ak sú tieto súbory cookie osobnými údajmi a používajú sa na technickú realizáciu našej webovej stránky, používajú sa na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. V zmysle uvedeného nariadenia je naším oprávneným záujmom sprístupnenie našej webovej stránky.

Ak deaktivujete súbory cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.


Google Mapy

Používame mapy služby „Google Maps“ poskytovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Fonty Google

Používame písma („Google Fonts“) poskytovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Google ReCaptcha

Funkciu ReCaptcha používame na to, aby sme zabránili botom napr. vo vypĺňaní online formulárov. Túto funkciu sprístupňuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Webová analýza

Naším cieľom v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je zlepšiť našu ponuku a našu webovú stránku. Súkromie našich používateľov je pre nás dôležité, preto sú údaje používateľov pseudonymizované.

Vaša IP adresa je registrovaná, ale okamžite pseudonymizovaná (napr. vymazaním posledných 8 bitov). To umožňuje len približnú lokalizáciu.

Spracovanie údajov prebieha na základe právnych ustanovení § 96 ods. 3 rakúskeho zákona o telekomunikáciách (TKG), ako aj článku 6 ods. 1 písm. a) (súhlas) a/alebo f) (oprávnený záujem) GDPR.

Okrem toho je spoločnosť Google certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield, čím poskytuje záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Údaje používateľov sa uchovávajú po dobu 14 mesiacov.

Podrobné informácie o používaní údajov spoločnosťou Google, vaše možnosti nastavení a námietky nájdete na týchto webových stránkach spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners (Ako spoločnosť Google používa informácie z webových stránok alebo aplikácií, ktoré využívajú naše služby), http://www.google.com/policies/technologies/ads (Používanie údajov na reklamné účely), http://www.google.de/settings/ads (Správa informácií, ktoré spoločnosť Google používa na zobrazovanie reklamy).


Sledovanie pohybu myši

Naším cieľom v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je zlepšiť našu ponuku a našu webovú stránku. Preto používame službu Hotjar, aby sme lepšie pochopili potreby našich používateľov a optimalizovali ponuku na tejto webovej lokalite. Pomocou technológie Hotjar lepšie chápeme skúsenosti našich používateľov (napr. koľko času používatelia strávia na jednotlivých stránkach, na ktoré odkazy klikajú, čo sa im páči a čo nie, atď.), čo nám pomáha prispôsobiť našu ponuku podľa spätnej väzby od našich používateľov. Hotjar pracuje so súbormi cookie (pozri vyššie ) a ďalšími technológiami na zhromažďovanie informácií o správaní a koncových zariadeniach našich používateľov (najmä IP adresa zariadenia (IP adresy sa zaznamenávajú a ukladajú v anonymizovanej podobe), veľkosť obrazovky, typ zariadenia (jedinečné identifikátory zariadenia), informácie o použitom prehliadači, lokalita (len informácie o krajine), preferovaný jazyk zobrazenia našej webovej stránky). Hotjar tieto údaje ukladá do pseudonymizovaného profilu používateľa. Spoločnosť Hotjar ani my tieto údaje nepoužívame na identifikáciu jednotlivých používateľov, ani ich nekombinujeme s inými údajmi o jednotlivých používateľoch. Ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení spoločnosti Hotjar o ochrane osobných údajov: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Proti ukladaniu profilu používateľa a informácií o vašej návšteve našej webovej lokality spoločnosťou Hotjar, ako aj proti nastaveniu sledovacích súborov cookie spoločnosťou Hotjar na iných webových lokalitách môžete namietať kliknutím na tento odkaz na odhlásenie. Opt-Out Link


Google-Re/Marketing-Služby

„Z hľadiska DSGVO (oprávnený záujem) nám ide o zlepšenie našej ponuky a našej webovej prezentácie. Preto využívame marketingové a remarketingové služby (skrátene „marketingové služby Google“) spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci dohody Privacy Shield, čím poskytuje záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Marketingové služby spoločnosti Google nám umožňujú zacieliť reklamu na naše webové stránky a na našich webových stránkach tak, aby sa používateľom zobrazovali len tie reklamy, ktoré potenciálne odrážajú ich záujmy. Na tento účel spoločnosť Google vykonáva kód a používa takzvané (re-)marketingové značky, pomocou ktorých sa do prehliadača používateľa ukladá individuálny súbor cookie. Viac informácií o používaní súborov cookie nájdete vyššie.

Zhromaždené informácie môže spoločnosť Google kombinovať aj s informáciami z iných zdrojov. Keď používateľ následne navštívi iné webové stránky, môžu sa mu zobrazovať reklamy prispôsobené jeho záujmom.“

Okrem toho služba Google Analytics zaznamenáva IP adresu používateľa, ale okamžite ju pseudonymizuje (napr. vymazaním posledných 8 bitov). To znamená, že je možná len približná lokalizácia, reklamy sa nespravujú a nezobrazujú pre konkrétnu osobu, ale pre držiteľa súboru cookie, bez ohľadu na to, kto je tento držiteľ súboru cookie. Samozrejme, toto neplatí, ak používateľ výslovne povolí spoločnosti Google spracúvať údaje bez pseudonymizácie. Informácie, ktoré marketingové služby Google zhromažďujú o používateľoch, sa prenášajú spoločnosti Google a ukladajú sa na serveroch spoločnosti Google v USA. IP adresa používateľa sa nekombinuje s inými údajmi používateľa v rámci iných ponúk spoločnosti Google.

Okrem iného používame súbory cookie marketingovej služby Google Google AdWords“; Môžeme zobrazovať reklamy tretích strán na základe marketingovej služby Google „AdSense“ a jej súborov cookie. Viac informácií o používaní údajov spoločnosťou Google na marketingové účely nájdete na stránke https://policies.google.com/technologies/ads . Vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov je k dispozícii na adrese https://www.google.com/policies/privacy.


Online prítomnosť v sociálnych médiách

V rámci sociálnych sietí a platforiem prevádzkujeme online prezentácie, aby sme mohli komunikovať s používateľmi, záujemcami a zákazníkmi, ktorí sú tam aktívni. Pri vyvolávaní týchto sietí a platforiem platia podmienky a zásady spracovania údajov príslušných prevádzkovateľov.

Ak nie je v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, údaje používateľov spracúvame IBA keď s nami komunikujú na sociálnych sieťach a platformách.


Používanie sociálnych pluginov Facebooku

Naším cieľom v zmysle GDPR (oprávnený záujem) je zlepšenie našej ponuky, ako aj analýza, optimalizácia a efektívna prevádzka našej webovej stránky. Preto používame sociálne pluginy (ďalej len „pluginy“) sociálnej siete facebook.com, ktoré prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Írsko (ďalej len „Facebook“). Tieto zásuvné moduly umožňujú zobrazovať na webovej lokalite obsah, ako je grafika, text, videá alebo interaktívne prvky. Rozpoznáte ich podľa jedného z log Facebooku („f“ na príslušnom pozadí, symbolu „palec hore“ alebo výrazu „páči sa mi to“) alebo dodatočného označenia „Facebook Social Plugin“. Zoznam a obrázky sociálnych zásuvných modulov Facebooku si môžete pozrieť tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook je certifikovaný v rámci dohody o štíte na ochranu súkromia a ponúka záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Viac informácií o zhromažďovaní údajov spoločnosťou Facebook, ďalšom spracovaní a používaní údajov, ako aj o právach používateľa a možnostiach nastavenia na ochranu súkromia nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.


Twitter

V rámci našej online ponuky môže byť integrovaný obsah a funkcie služby Twitter. Ponúka ich spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Môže ísť napríklad o obsah, ako sú obrázky, videá alebo texty, a tlačidlá, pomocou ktorých môžu používatelia na obsah reagovať. Ak sú používatelia členmi Twitteru, Twitter môže priradiť vyvolanie obsahu a funkcií k príslušným profilom používateľov. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter: https://twitter.com/de/privacy.

Twitter je certifikovaný podľa dohody Privacy Shield a ponúka tak záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).


Instagram

Obsah a funkcie služby Instagram môžu byť integrované do našej online ponuky. Ponúka ich spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Môže ísť napríklad o obsah, ako sú obrázky, videá alebo texty, a tlačidlá, pomocou ktorých môžu používatelia na obsah reagovať. Ak sú používatelia členmi Instagramu, Instagram môže priradiť vyvolanie obsahu a funkcií k príslušným profilom používateľov. Zásady ochrany osobných údajov Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.


Pinterest

Obsah a funkcie služby Pinterest môžu byť integrované do našej online ponuky. Ponúka ich spoločnosť Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA. Môže ísť napríklad o obsah, ako sú obrázky, videá alebo texty, a tlačidlá, pomocou ktorých môžu používatelia na obsah reagovať. Ak sú používatelia členmi Pinterestu, Pinterest môže priradiť vyvolanie obsahu a funkcií k príslušným profilom používateľov. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


Xing

Obsah a funkcie služby Xing môžu byť integrované do našej online ponuky. Ponúka ich spoločnosť XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemecko. Môže ísť napríklad o obsah, ako sú obrázky, videá alebo texty, a tlačidlá, pomocou ktorých môžu používatelia na obsah reagovať. Ak sú používatelia členmi Xing, Xing môže priradiť vyvolanie obsahu a funkcií k príslušným profilom používateľov. Zásady ochrany osobných údajov služby Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


LinkedIn

V rámci našej online ponuky môže byť integrovaný obsah a funkcie služby LinkedIn. Ponúka ich spoločnosť LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. Môže ísť napríklad o obsah, ako sú obrázky, videá alebo texty, a tlačidlá, pomocou ktorých môžu používatelia na obsah reagovať. Ak sú používatelia členmi LinkedIn, LinkedIn môže priradiť volanie obsahu a funkcií k príslušným profilom používateľov. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

LinkedIn je certifikovaný podľa dohody Privacy Shield, a tým ponúka záruku dodržiavania európskeho práva na ochranu údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active).


Vimeo

Videá z platformy Vimeo“ môžu byť tiež integrované do našej webovej stránky. Ponúka ich spoločnosť Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Zásady ochrany osobných údajov: https://vimeo.com/privacy.


Youtube

Videá z platformy YouTube môžu byť tiež integrované do našej webovej stránky. Ponúka ich spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zásady ochrany osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Vaše práva

Okrem práva odvolať svoj súhlas máte nasledujúce ďalšie práva, ak sú splnené príslušné právne požiadavky:

 • Právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré ukladáme v súlade s článkom 15 GDPR; Môžete získať najmä informácie o účeloch spracúvania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, predpokladanom období, počas ktorého budú údaje uložené, pôvode vašich údajov, pokiaľ neboli získané priamo od vás;
 • Právo na opravu nesprávnych údajov alebo na doplnenie neúplných údajov v súlade s článkom 16 GDPR;
 • Právo na vymazanie vašich údajov, ktoré ukladáme v súlade s článkom 17 GDPR, ak sa neuplatňujú žiadne zákonné alebo zmluvné lehoty uchovávania alebo iné zákonné povinnosti alebo práva na ďalšie uchovávanie,
 • Právo na obmedzenie spracúvania vašich údajov v súlade s článkom 18 GDPR, ak ste spochybnili presnosť údajov, ak je spracúvanie nezákonné a vy odmietate vymazanie; ak prevádzkovateľ už údaje nepotrebuje, ale vy ich potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; alebo ak ste vzniesli námietku proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR;
 • Právo na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 GDPR, t. j. právo získať údaje, ktoré ste poskytli, v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte alebo právo požiadať o ich prenos k inému prevádzkovateľovi;
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán v mieste vášho obvyklého pobytu alebo v sídle našej spoločnosti. V Rakúsku je to rakúsky úrad na ochranu údajov (Datenschutzbehörde).

Okrem toho, za podmienok uvedených v čl. 21 ods. 1 GDPR možno vzniesť námietku proti spracúvaniu údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie dotknutej osoby.

Uvedené všeobecné právo na vznesenie námietky sa vzťahuje na všetky účely spracúvania opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.


Bezpečnosť údajov

Všetky údaje prenášané vami osobne sa prenášajú pomocou všeobecne uznávaného a bezpečného štandardu SSL (Secure Socket Layer). SSL je bezpečný a osvedčený štandard, ktorý sa používa napríklad aj pri online bankovníctve. Zabezpečené pripojenie SSL spoznáte podľa toho, že v adresnom riadku prehliadača je k http pripojené s (t. j. https://…) alebo podľa symbolu zámku v prehliadači.

Máte nejaké otázky? Potom nás jednoducho kontaktujte. Radi vám pomôžeme slovom i skutkom!


Verzia/posledná aktualizácia: 12/2020