Právne upozornenia

SAATBAU Slovensko, s.r.o.

Saatbau Linz je najväčšia družstevná organizácia pre šľachtenie a množenie osiva v Rakúsku.

Ako roľnícke družstvo Saatbau Linz poskytuje šľachtenie vlastných odrôd a vďaka úzkej spolupráci s pestovateľmi rastlín a výrobcov osív doma aj v zahraničí významne prispieva k zásobovaniu osivom v Rakúsku.

Názov firmy: SAATBAU Slovensko, s.r.o.
Adresa: Priemyselná 9/A, Trnava 917 01
Tel.: 00421 33 534 56 42
Fax: 00421 33 534 56 43
slovensko@saatbau.com

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., Trnava

číslo účtu: 1450006009/1111
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK41 1111 0000 0014 5000 6009

UID-Nummer: ATU 22 64 43 06
FN 76126 a LG Linz
Rechtsform: eGen mbH
AT-BIO-301

Generálny riaditeľ: Ing. Viliam Kurinec

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA

Pozorne prečítajte si nasledujúce podmienky používania. Platia pre každého návštevníka webovej stránky. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s platnosťou nasledujúcich podmienok používania.


Informácie na webovej stránke

SAATBAU LINZ je najväčšia družstevná organizácie pre šľachtenie a množenie osiva v Rakúsku a neustále sa zameriava na vývoj nových, vylepšených odrôd a produkciu kvalitných osív. Na tejto webovej stránke poskytujeme informácie, ktorých cieľom je poskytnúť našim zákazníkom, poľnohospodárom, obchodníkom a priemyslu rýchly a informatívny prístup k pokrokom šľachtenia. Informácie uvedené na tejto webovej stránke poskytujú prehľad o šľachtení, technicko-výrobných pokusoch a používaní rôznych odrôd a kvalite osiva. Informácie o odrode a semenách v žiadnom prípade nenahradzujú podrobné poradenstvo od našich zamestnancov o možných použitiach na príslušnom mieste výsevu.


Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie boli zostavené podľa našich najlepších vedomostí, berúc do úvahy výsledky testov a pozorovaní. Nemôžeme však prebrať záruku alebo zodpovednosť za konkrétny prípad, pretože podmienky rastu podliehajú značným výkyvom. Obsah našich webových stránok sa starostlivo kontroluje. Snažíme sa rozšíriť a aktualizovať túto informačnú ponuku. Nepreberáme však záruku za jej úplnosť, presnosť a aktuálnosť. Platí to aj pre všetky odkazy („links“), na ktoré sa táto webová stránka vzťahuje priamo alebo nepriamo. Spoločnosť SAATBAU LINZ nezodpovedá za obsah stránky, na ktorú sa takýmto odkazom dotanete.


Autorské práva

Informácie dostupné na tejto webovej stránke podliehajú autorským právam spoločnosti SAATBAU LINZ. Reprodukcia, distribúcia, zmena alebo používanie obsahu tejto webovej stránky na iné než osobné nekomerčné účely sú povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti SAATBAU LINZ. Každá kópia obsahu tejto webovej stránky alebo jej čiastočnej kópia musí obsahovať nasledujúce upozornenie o autorských právach: Copyright © 2020 SAATBAU LINZ eGen Všetky práva vyhradené.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky
(s dodacími a platobnými podmienkami)

1. Naše ponuky sú nezáväzné, medzipredaj vyhradený. Zmluvy sú platné až obdržaním potvrdenia objednávky príp. obdržaním objednaného tovaru, ktorý sa považuje za prijatý. Dodávame výlučne na základe našich Všeobecných obchodných podmienok. V prípade, ak sú zmluvné podmienky objednávateľa na prekážku, sú tieto pre nás nezáväzné aj keď nie sú odsúhlasené.

2. Aj keď nebude zmluva naplnená kvôli omeškaniu akceptácie zákazníka alebo kvôli odstúpeniu od zmluvy predávajúceho na základe omeškania platby zákazníka, sme oprávnení účtovať zmluvnú pokutu 25% z hodnoty objednávky.

3. Dodacie termíny sú starostlivo určené a stanovené. Toto sa deje na základe normálneho procesu obchodného chodu. Nároky na náhradu škody si môžete uplatniť iba na základe termínovo neoprávnenej dodávky, pokiaľ je to zákonne dovolené a nevylúčené.

4. Zaslanie na miesto určené kupujúcim je na vlastné nebezpečenstvo kupujúceho. Nebezpečenstvo zkazenia alebo príp. zániku tovaru nakládkou prechádza na zákazníka aj keď nasleduje zaslanie vozidlom predávajúceho. Na výlučné želanie kupujúceho môže byť ale zásielka poistená.

5. Našimi cenami sa rozumie, ak nie je inak dané, v EURO. Ďalej sa myslia ceny bez dane od nás. Dane sa určujú podľa daňového nariadenia, ktoré sú smerodajné v deň expedovania dodávky. V prípade, že by sa zmenili merateľné pomery pre naše ceny následkom okolností, ktoré nie sú nami ovplyvniteľné , sme tak oprávnení , ceny zvýšiť.

6. Faktúry sú splatné 14 dní po vystavení faktúry , v príp. omeškania sa budú účtovať úroky z omeškania vo výške 1,25% každý mesiac. Prevody sú platné až po pripísaní hodnoty na na náš účet.

7. Sme oprávnení odstúpiť od zmluvy, ak sa vyskytnú pre nás nepredvídateľné okolnosti.

8. Tovar zostáva až do zaplatenia našim vlastníctvom. Platba šekom alebo prevodom sa smú uskutočniť iba s našim výslovným súhlasom, dodávka alebo výkon sa považujú v tomto prípade až do zaplatenia za nezaplatené. V prípade omeškania platby sme oprávnení po oznámení a primeranému poskytnutiu náhradnej lehoty žiadať tovar späť, pričom je zrovna spätné vyžiadanie odstúpením od zmluvy. V prípade omeškania platby je zákazník povinný postúpiť svoje požiadavky oproti druhému kandidátovi vo výške fakturačnej sumy na nás, pričom sú s tým spojené poplatky na náklady nerozhodného zákazníka.

9. Vyúčtovanie alebo spätné zadržanie kvôli reklamácie alebo vzájomné pohľadávky sú vylúčené.

10. Náhradná povinnosť podľa zákona na záruku produktu alebo z iných zákonných nariadení na záruku produktu za vecné škody ako aj prekážky sú vylúčené. Zákazník je povinný, toto vylúčenie záruky a tento postih aj so svojimi ďalšími zmluvnými partnermi dohodnúť a uložiť im túto povinnosť a postarať sa, aby bolo zmluvne podchytené podobné vylúčenie záruky a postihu v ďalšom následku a s účinnosťou pre nás aj pre ostatných obch. partnerov. Zákazník má za povinnosť neodkladne nás informovať o jemu známych poškodeniach nami dodávanej veci, obzvlášť, keď je vyžiadaná treťou osobou z titulu záruky na produkt k náhrade škody alebo je vyzvaný k oznámeniu svojho dodávateľa, inak obdrží vedomosť o chybe nášho tovaru alebo je inak poškodený. Žiadosť na záruku, informáciu alebo postih sú presné údaje poškodenia, na záruku odôvodneného vecného vzťahu vrátane pokynu, že dodaný tovar pochádza od nás, smerovať písomne na obchodné oddelenie.

11. Nami dodané osivo je vyvinuté a vyrábané výlučne pod našim vedením tradičnými chovateľskými a rozmnožovacími metódami bez gentechnických postupov. Pre možnú čistú náhodnú a technicky nevyhnutnú existenciu gentechnicky modifikované organizmy a z toho výsledné škody sa nepreberajú ako obvykle žiadna záruka.

12. Každá dodávka od zákazníka je bezodkladne po doručení prekontrolovaná. Zákazník má písomne reklamovať zreteľnú chybu počas 5.prac.dní po doručení, nezreteľné nedostatky najneskôr 5 prac.dní po nájdení pod špecifickým údajom nedostatku voči predávajúcemu. Pokiaľ sa neobjavia včasne, sú potom tieto nároky bezpredmetné. Pri oprávnenej reklamácii máte nárok na náhradnú dodávku alebo vrátenie tovaru. To isté platí, keď je dodaný iný tovar ako bol objednaný. V každom prípade je záruka predávajúceho ohraničená výškou týkajúceho sa tovaru účtovanej sumy. Nároky na náhradu škody akéhokoľvek druhu aj pre následné škody sú takisto právne povolené, vylúčené. Za vývoj osiva nepreberáme žiadnu záruku, pretože je ovplyvnený vonkajším vplyvom a je nekontrolovateľný. V ostatnom zákazník objasňuje, že je plne poučený o použiteľnosti sorty.

13. Doba záruky je ohraničená na pol roka.

14. Všetky právne vzťahy podliehajú výlučne rakúskemu právu. Ako miesto plnenia a sídlo súdu platí Linz a.d. Donau ako bolo dohodnuté.

15. Aby bolo jedno alebo viacero nariadení týchto Všeob. obch. podmienok neúčinné alebo nevykonateľné, nedotkýnala by sa z týchto účinnosť ostatných nariadení. Na mieste neúčinného a nevykonateľného nariadenia budú strany musieť dohodnúť účinné a vykonateľné nariadenie, ktoré budú predchádzať hospodárskym záujmom oboch strán. To isté platí pre prípad neúmyselného prerušenia.