Ochrana údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme v souladu s právními předpisy (GDPR, rakouský zákon o telekomunikacích z roku 2003). Vaše údaje v žádném případě neprodáváme ani nepředáváme třetím osobám mimo skupinu SAATBAU, pokud s tím výslovně nesouhlasíte. Níže vás ochotně informujeme o způsobu, jakým s vašimi údaji nakládáme ve společnosti Saatbau Linz eGen. V případě jakýchkoli připomínek nebo dotazů týkajících se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit telefonicky na čísle +43 732 389 00-0 nebo e-mailem na adrese datenschutz@saatbau.com. Rádi vám pomůžeme.


Přehled

Následující prohlášení o ochraně osobních údajů vás informuje o způsobu a rozsahu zpracování tzv. osobních údajů společností SAATBAU. Osobní údaje jsou veškeré informace, které se přímo nebo nepřímo vztahují nebo mohou vztahovat k vaší osobě.
Zpracování údajů společností SAATBAU lze v zásadě přiřadit ke třem kategoriím:

Při přístupu na webové stránky auf SAATBAU dochází k výměně informací mezi vaším zařízením a naším serverem. Některé z těchto údajů mohou být osobní. Takto shromážděné informace se používají mj. k optimalizaci našich webových stránek.
V průběhu vyřizování objednávky jsou zpracovávány všechny potřebné údaje. Vaše údaje jsou předávány pouze v rámci skupiny SAATBAU a pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení vaší objednávky.
Vaše údaje používáme pro reklamní účely pouze tehdy, pokud jste s tím výslovně souhlasili nebo pokud jsme k tomu oprávněni ze zákona a pokud jste nevznesli námitku proti zpracování údajů pro reklamní účely.
V souladu se zákonnými postupy máte řadu práv, která můžete ve vztahu k nám uplatnit. Tato práva jsou podrobně popsána v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.


Kontaktní údaje a firemní pověřenec pro ochranu osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování údajů společností Saatbau Linz eGen, zejména na našich webových stránkách www.saatbau.com. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Saatbau Linz eGen, Schirmerstraße 19, 4060 Leonding (dále jen „SAATBAU“). Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SAATBAU lze kontaktovat na výše uvedené adrese, oddělení Datenschutz nebo e-mailem na adrese datenschutz@saatbau.com nebo telefonicky na čísle +43 732 389 00-0.


Účely zpracování údajů a právní základ

 1. Přístup na naše webové stránky
  Při přístupu na naše webové stránky bude prohlížeč používaný na vašem zařízení automaticky odesílat informace na server webových stránek a tyto informace budou dočasně uloženy v takzvaném souboru protokolu. Nad tímto procesem nemáme žádnou kontrolu. Aniž byste to mohli jakkoli ovlivnit, budou následující informace shromažďovány a ukládány, dokud nebudou automaticky vymazány:
  – IP adresa přistupujícího zařízení s webovým rozhraním.
  – datum a čas přístupu
  – název a adresa URL souboru, ke kterému se přistupuje
  – webová stránka/aplikace, ze které byl přístup navázán (referrer-URL).
  – používaný prohlížeč a případně operační systém vašeho zařízení s přístupem na web a název poskytovatele přístupu.

  V případech, na které se vztahuje GDPR, se zpracování IP adresy řídí čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z následujícího výčtu účelů zpracování údajů. Rádi bychom upozornili, že shromážděné údaje nám neumožňují vyvozovat přímé závěry o vaší totožnosti a že takové závěry nejsou vyvozovány.

  IP adresu vašeho zařízení a případné další z výše uvedených údajů používáme pro následující účely:
  – k zajištění bezproblémového navázání spojení,
  – k zajištění pohodlného používání webové stránky/aplikace,
  – k vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.

  Údaje se uchovávají po dobu 14 měsíců a poté se automaticky vymažou/vymažou. Dále na našich webových stránkách používáme tzv. soubory cookie a metody sledování. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů podrobně vysvětluje povahu těchto procesů a proto používaných údajů.

 1. Zpracování údajů v rámci objednávky

2.1. Všeobecné informácie

Když u nás zadáte objednávku, zpracováváme údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Kromě vámi objednaného zboží tyto údaje zahrnují váš titul, jméno a příjmení, vaši adresu a – pokud jsou k dispozici – vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu, jakož i datum doručení. V průběhu vyřizování vaší objednávky zpracováváme vaši adresu a/nebo telefonní číslo nebo číslo mobilního telefonu a/nebo e-mailovou adresu, abychom vás mohli telefonicky, prostřednictvím SMS nebo e-mailu informovat o přesném datu doručení vaší objednávky a zajistit tak hladký průběh doručování. Údaje o objednávce jsou shromažďovány buď prostřednictvím našich webových stránek, zaměstnance společnosti SAATBAU pracujícího pro pro vás regionálně příslušnou pobočku společnosti SAATBAU, nebo prostřednictvím obchodních zástupců jednajících jménem společnosti SAATBAU či tzv. nezávislých obchodních zástupců. Telefonické objednávky jsou vždy registrovány společností SAATBAU nebo obchodními zástupci jednajícími za společnost SAATBAU. Bez ohledu na způsob objednání budou vaše údaje předány regionálně příslušnému místu SAATBAU nebo regionálně příslušným obchodním zástupcům. V případě záručních záležitostí předáváme pouze nezbytné a relevantní údaje příslušnému ručiteli, uvedenému v příslušných záručních podmínkách, k dalšímu zpracování na jeho vlastní odpovědnost. Právním základem je zde tedy čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. údaje poskytujete na základě smluvního vztahu mezi vámi a námi. Jakékoli další zpracování vašich kontaktních údajů podléhá vašemu výslovnému souhlasu.

Po uzavření smlouvy vám bude přiděleno zákaznické číslo. V případě, že vaše údaje odpovídají existujícímu zákaznickému účtu, propojíme vaši objednávku s tímto účtem. Toto propojení je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a na oprávněném zájmu zajistit optimální komunikaci mezi vámi a námi. V případě, že na uvedené adrese nebudete k zastižení, zpracujeme požadované údaje za účelem ověření adresy a abychom zabránili chybnému doručení. Za tímto účelem spolupracujeme se specializovaným poskytovatelem služeb na základě zpracovatelské smlouvy. Toto zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracovávat pouze správné údaje je oprávněným zájmem a nad rámec toho i zákonným požadavkem GDPR.

V případě prodlení s platbou a při splnění dalších zákonných požadavků předáme potřebné údaje společnosti pověřené vymáháním pohledávky. Právním základem pro tento postup je jak čl. 6 odst. 1 písm. b), tak čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vymáhání smluvního nároku je třeba považovat za oprávněný zájem ve smyslu druhé pasáže výše citovaného nařízení.

Pokud nepoužijeme vaše kontaktní údaje pro reklamní účely (viz bod 3. níže), uchováváme údaje shromážděné pro plnění smlouvy až do uplynutí zákonných nebo případných smluvních práv na záruku a garanci. Po uplynutí těchto lhůt uchováváme informace týkající se smluvního vztahu vyžadované obchodním a daňovým právem podle zákonných lhůt na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve formátu nedostupném pro přímý přístup. Během této doby (zpravidla šest nebo deset let po skončení roku, kdy byla smlouva uzavřena) budou údaje znovu zpracovávány pouze v případě kontroly ze strany finančních úřadů.

2.2. Objednávky přes náš webový obchod

Pro účely plnění smlouvy ukládáme následující údaje: Váš titul, vaše jméno, vaše příjmení, vaši adresu a – pokud jsou k dispozici – vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu a případně datum doručení. Údaje, které nám poskytnete, jsou nutné k provedení smlouvy nebo k provedení kroků před uzavřením smlouvy. Bez těchto údajů s vámi nemůžeme smlouvu uzavřít. Údaje nepředáváme třetím stranám, s výjimkou údajů o kreditní kartě, které jsou předávány zpracovatelské bance / poskytovateli platebních služeb za účelem stržení kupní ceny, přepravní společnosti / přepravní společnosti, kterou jsme pověřili dodáním zboží, a našemu daňovému poradci za účelem plnění povinností podle daňových zákonů. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. údaje nám poskytujete na základě smluvního vztahu mezi vámi a námi.

Pokud od procesu objednávky upustíte, námi uložené údaje budou vymazány.

Pokud vaše kontaktní údaje nepoužíváme pro reklamní účely (viz bod 3. níže), uchováváme údaje shromážděné za účelem plnění smlouvy až do uplynutí zákonných nebo případných smluvních práv na záruku a garanci. Po uplynutí těchto lhůt uložíme informace týkající se smluvního vztahu vyžadované obchodním a daňovým právem podle zákonných lhůt na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve formátu nedostupném pro přímý přístup. Během této doby (zpravidla šest nebo deset let po skončení roku, ve kterém byla smlouva uzavřena) budou údaje znovu zpracovávány pouze v případě kontroly ze strany finančních úřadů.

 1. Zpracování údajů pro reklamní účely

3.1. Všeobecné informace

Pokud máte zájem o výrobky SAATBAU, můžete v případě zájmu o ně poskytnout své kontaktní údaje našim zaměstnancům nebo obchodním zástupcům, kteří jednají jménem společnosti SAATBAU nebo tzv. nezávislým obchodním zástupcům, a to vyplněním dotazníku. Pokud nám svůj souhlas udělíte telefonicky, uložíme si vaše telefonní číslo pro účely ověření na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud svůj souhlas neodvoláte nebo nevznesete námitku proti uložení našich údajů, doba uložení údajů pro reklamní účely se neřídí žádnými pevnými zásadami a vychází z otázky jejich nezbytnosti pro reklamu.

3.3. Použití údajů o adrese

Vaše adresní údaje zpracováváme za účelem zasílání časopisů, pozvánek apod. a průzkumů poštou. Vaši adresu zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR, přičemž za oprávněný zájem je třeba v této souvislosti považovat také reklamu.

3.4. Použití e-mailové adresy a telefonního čísla

„Vaše telefonní číslo nebo číslo mobilního telefonu a/nebo vaši e-mailovou adresu zpracováváme pouze pro naše vlastní reklamní účely a pouze tehdy, pokud jste s tím výslovně souhlasili ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

V souvislosti s telefonními hovory spolupracuje SAATBAU s pečlivě vybranými poskytovateli služeb na základě uzavření smluv se zpracovateli. V případě potřeby byly přijaty tzv. standardní smluvní doložky EU, které vám na požádání rádi poskytneme.

Pokud nám poskytnete svou e-mailovou adresu, zašleme vám nejprve potvrzující e-mail. Klikněte prosím na tlačítko „“Potvrdit““ v tomto e-mailu, abyste byli zařazeni do seznamu adresátů newsletteru. V souvislosti s tímto tzv. double opt-in postupem ukládáme IP adresu použitou pro registraci na našich webových stránkách a potvrzení, jakož i čas těchto operací. Právním základem pro toto ukládání je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Za oprávněný zájem je třeba považovat možnost poskytnout důkazy v případě pochybností o vašem souhlasu se zasíláním našeho newsletteru. Po důkladném prozkoumání se ukázalo, že oprávněný zájem nepřevažuje nad zájmy návštěvníků webových stránek.“

Při objednávání našeho newsletteru (zpravodaje) můžete také uvést plodiny a typ zemědělství, které vás zajímají. Pokud uvedete plodiny a typ zemědělství, které vás zajímají, můžeme tyto informace použít k tomu, abychom vám poskytli konkrétní informace. Svůj souhlas s tím, abychom použili typ hospodaření nebo plodiny, které vás zajímají, můžete odvolat buď jednotlivě, nebo společně s odvoláním souhlasu se zasíláním zpravodaje. Svůj souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to pro každý kanál zvlášť. Stačí krátký telefonát nebo zaslání zprávy na kontaktní adresy uvedené v bodě 2. Kromě toho můžete ukončit odběr Newsletteru e-mailem kliknutím na tlačítko „Odhlásit odběr“ na konci každého e-mailu.

3.5 Registrace a uživatelský účet

Pokud chcete používat náš internetový obchod, můžete si vytvořit uživatelský účet. Během procesu registrace vás budeme informovat o tom, které informace jsou vyžadovány (povinná pole a nepovinné informace). Údaje, které zadáte během registrace, používáme k tomu, abyste měli přístup k naší nabídce. Právním základem je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. O všech změnách týkajících se informací dostupných při registraci, jako jsou změny v rozsahu nabídky nebo technické aktualizace, vás budeme informovat e-mailem.

V případě, že ukončíte svůj uživatelský účet, budou vaše údaje z tohoto účtu vymazány; údaje, které je nutné uchovávat z obchodních nebo daňových důvodů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, jsou z tohoto vymazání vyňaty. Pokud svůj účet ukončíte před koncem smluvního období, je vaší povinností data zálohovat. Jsme oprávněni nenávratně vymazat všechny údaje, které o vás byly uloženy během trvání smlouvy.

Při použití naší funkce registrace a přihlášení v souvislosti s vaším uživatelským účtem uložíme IP adresu a čas každé vaší akce. Činíme tak na základě našich oprávněných zájmů a na základě vašich uživatelských zájmů, abychom ochránili vaše údaje před zneužitím a jiným neoprávněným použitím. Nejpozději po 7 dnech jsou IP adresy anonymizovány nebo vymazány.

Vaše údaje zásadně nepředáváme třetím stranám; Jedinou výjimkou jsou situace, kdy musíme uplatnit naše nároky nebo kdy musíme splnit zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

3.6. Kontakt

Pokud nás kontaktujete mimo objednávku, budeme vámi poskytnuté informace zpracovávat výhradně za účelem vyřízení vašeho požadavku. Právním základem je váš souhlas. Pokud nás kontaktujete v souvislosti se smluvním vztahem mezi vámi a námi, je právním základem pro zpracování údajů také čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR , tj. tento smluvní vztah. Svůj souhlas s výše vysvětleným zpracováním můžete kdykoli bezplatně odvolat s účinky do budoucna zasláním krátké zprávy na kontaktní údaje uvedené v bodě 2. Vaše žádost bude vymazána za předpokladu, že neexistují žádné zákonné lhůty pro uchovávání a žádný oprávněný zájem na dalším uchovávání (např. právní obrana) ze strany společnosti SAATBAU.

3.7. Soutěže

Pokud se účastníte soutěží, použijeme vaše údaje výhradně za účelem vylosování výherce a oznámení, zda jste vyhráli. Za účelem organizace soutěže můžeme vaše údaje předat spolupracujícímu partnerovi, který se touto soutěží zabývá. V takovém případě tuto skutečnost uvedeme v inzerátu soutěže. Za účelem zaslání výhry předáme vaše osobní údaje (příjmení, jméno, e-mail, PSČ, město) doručovateli. Vaše údaje budou ve společnosti SAATBAU uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci soutěže, pokud nám zákon neukládá povinnost uchovávat je déle a pokud si přejete, abychom vám výhru zaslali. Svou účast v soutěži můžete kdykoli s účinky do budoucna odvolat zasláním příslušného oznámení.


Cookies

„Na našich webových stránkách používáme takzvané soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá do vašeho koncového zařízení. Nezpůsobují žádné škody. Soubory cookie používáme k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější. Některé soubory cookie se ukládají ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě. Pokud si to nepřejete, můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby vás informoval vždy, když se mají soubory cookie nastavit, abyste se mohli rozhodnout v každém jednotlivém případě.

Pokud jsou tyto soubory cookie osobními údaji a slouží k technické realizaci našich webových stránek, jsou používány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Ve smyslu výše uvedeného nařízení je naším oprávněným zájmem zpřístupnění našich webových stránek.

Pokud soubory cookie deaktivujete, může dojít k omezení funkčnosti našich webových stránek.“


Google Mapy

„Používáme mapy služby „Google Maps“ poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.“


Fonty Google

„Používáme písma („Google Fonts“) poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.“


Google ReCaptcha

Používáme funkci ReCaptcha, abychom zabránili botům např. ve vyplňování online formulářů. Tuto funkci zpřístupňuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Webová analýza

Naše webové stránky využívají funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. K tomuto účelu se používají soubory cookie, které umožňují analýzu využívání webových stránek uživateli. Informace vyplývající z této analýzy jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Tomu můžete zabránit změnou nastavení prohlížeče tak, aby ukládání souborů cookie nebylo povoleno.

S poskytovatelem jsme uzavřeli příslušnou smlouvu o zpracování údajů o objednávkách.

„Naším cílem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je zlepšit naši nabídku a naše webové stránky. Soukromí našich uživatelů je pro nás důležité, proto jsou údaje uživatelů pseudonymizovány.

Vaše IP adresa je registrována, ale okamžitě pseudonymizována (např. vymazáním posledních 8 bitů). To umožňuje pouze přibližnou lokalizaci.

Zpracování údajů probíhá na základě právních ustanovení § 96 odst. 3 rakouského zákona o telekomunikacích (TKG), jakož i čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas) a/nebo f) (oprávněný zájem) GDPR.

Kromě toho je společnost Google certifikována v rámci dohody Privacy Shield a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Uživatelské údaje jsou uchovávány po dobu 14 měsíců.

Podrobné informace o používání údajů společností Google, možnostech nastavení a námitkách naleznete na následujících webových stránkách společnosti Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners (Jak Google používá informace z webů nebo aplikací, které využívají naše služby), http://www.google.com/policies/technologies/ads (Používání údajů pro reklamní účely), http://www.google.de/settings/ads (Správa informací, které Google používá k zobrazování reklam).“


Sledovaní pohybu myši

„Naším cílem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je zlepšit naši nabídku a naše webové stránky. Proto používáme službu Hotjar, abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a optimalizovali nabídku na těchto webových stránkách. Pomocí technologie Hotjar lépe porozumíme zkušenostem našich uživatelů (např. kolik času uživatelé stráví na kterých stránkách, na které odkazy klikají, co se jim líbí a nelíbí atd) a to nám pomáhá přizpůsobit naši nabídku podle zpětné vazby od našich uživatelů. Služba Hotjar pracuje se soubory cookie (viz výše ) a dalšími technologiemi, které shromažďují informace o chování a koncových zařízeních našich uživatelů (zejména IP adresu zařízení (IP adresy jsou zaznamenávány a ukládány v anonymizované podobě), velikost obrazovky, typ zařízení (jedinečné identifikátory zařízení), informace o použitém prohlížeči, polohu (pouze informace o zemi), preferovaný jazyk pro zobrazení našich webových stránek). Hotjar tyto údaje ukládá do pseudonymizovaného profilu uživatele. Společnost Hotjar ani my tyto údaje nepoužíváme k identifikaci jednotlivých uživatelů ani je nekombinujeme s jinými údaji o jednotlivých uživatelích. Další informace naleznete v prohlášení společnosti Hotjar o ochraně osobních údajů: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Proti ukládání uživatelského profilu a informací o vaší návštěvě našich webových stránek společností Hotjar, jakož i proti nastavování sledovacích souborů cookie společností Hotjar na jiných webových stránkách můžete vznést námitku kliknutím na tento odkaz pro odhlášení. “


Google-Re/Marketing-Služby

„Naším cílem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je zlepšit naši nabídku a naše webové stránky. . Proto využíváme marketingové a remarketingové služby („marketingové služby Google“) společnosti Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View , CA 94043, USA, („Google“).

Společnost Google je certifikována podle dohody o štítu na ochranu soukromí, a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Pomocí marketingových služeb společnosti Google můžeme zobrazovat cílené reklamy pro naše webové stránky a na našich webových stránkách, a předkládat tak našim uživatelům pouze reklamy, které potenciálně odrážejí jejich zájmy. Za tímto účelem společnost Google provádí kód a používá takzvané (re)marketingové značky a ukládá do prohlížeče uživatele individuální soubor cookie. O používání souborů cookie viz výše.

Google může shromážděné informace kombinovat s podobnými informacemi z jiných zdrojů. Pokud uživatel následně navštíví jiné webové stránky, budou mu zobrazovány reklamy přizpůsobené jeho zájmům.“

Služba Google Analytics navíc zaznamenává IP adresu uživatele, ale okamžitě ji pseudonymizuje (např. vymazáním posledních 8 bitů). To znamená, že je možná pouze přibližná lokalizace, reklamy nejsou spravovány a zobrazovány pro konkrétní osobu, ale pro držitele souboru cookie, bez ohledu na to, kdo tento držitel souboru cookie je. To samozřejmě neplatí, pokud uživatel výslovně povolí společnosti Google zpracovávat údaje bez pseudonymizace. Informace, které marketingové služby Google shromažďují o uživatelích, jsou předávány společnosti Google a ukládány na serverech společnosti Google v USA. IP adresa uživatele neníkombinována s jinými údaji o uživateli v rámci jiných nabídek společnosti Google.

Mimo jiné používáme soubory cookie marketingové služby Google Google AdWords“; Můžeme zobrazovat reklamy třetích stran na základě marketingové služby Google „AdSense“ a jejích souborů cookie. Další informace o využívání údajů společností Google pro marketingové účely naleznete na adrese https://policies.google.com/technologies/ads . Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů je k dispozici na adrese https://www.google.com/policies/privacy. K integraci analytických a marketingových služeb společnosti Google do našich webových stránek a k jejich centrální správě používáme také nástroj „Google Tag Manager“. “


Online přítomnost v sociálních médiích

Jsme online přítomni na sociálních sítích a platformách, abychom mohli komunikovat s uživateli, zájemci a zákazníky, kteří jsou zde aktivní. Při používání těchto sítí a platforem platí podmínky a pokyny pro zpracování údajů příslušného provozovatele.

Pokud není v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, zpracováváme údaje uživatelů POUZE tehdy, když s námi komunikují prostřednictvím sociálních sítí a platforem.


Používání sociálních pluginů Facebooku

Naším cílem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je zlepšení naší nabídky, jakož i analýza, optimalizace a efektivní provoz našich webových stránek. Proto používáme sociální pluginy (dále jen „pluginy“) sociální sítě facebook.com, které provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“). Tyto zásuvné moduly umožňují zobrazovat na webových stránkách obsah, jako je grafika, text, videa nebo interaktivní prvky. Poznáte je podle jednoho z log Facebooku („f“ na příslušném pozadí, symbolu „palce nahoru“ nebo výrazu „to se mi líbí“) nebo podle doplňkového označení „Facebook Social Plugin“. Seznam a obrázky sociálních pluginů Facebooku si můžete prohlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook je certifikován v rámci dohody Privacy Shield a nabízí záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Další informace o shromažďování údajů společností Facebook, dalším zpracování a používání údajů, jakož i o právech uživatele a možnostech nastavení ochrany soukromí naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 


Twitter

Obsah a funkce služby Twitter mohou být vloženy do naší online nabídky. Jsou nabízeny společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA a mohou obsahovat obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty, a tlačítka, na která mohou uživatelé kliknout, aby na obsah reagovali. Pokud mají uživatelé účet na Twitteru, může Twitter propojit přístup k obsahu a funkcím s příslušným uživatelským profilem. Prohlášení společnosti Twitter o ochraně osobních údajů: https://twitter.com/de/privacy.

Twitter je certifikován podle dohody o štítu na ochranu soukromí, a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).


Instagram

Obsah a funkcie služby Instagram môžu byť integrované do našej online ponuky. Ponúka ich spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Môže ísť napríklad o obsah, ako sú obrázky, videá alebo texty, a tlačidlá, pomocou ktorých môžu používatelia na obsah reagovať. Ak sú používatelia členmi Instagramu, Instagram môže priradiť vyvolanie obsahu a funkcií k príslušným profilom používateľov. Zásady ochrany osobných údajov Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.


Pinterest

Obsah a funkce služby Pinterest mohou být vloženy do naší online nabídky. Jsou nabízeny společností Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA a mohou obsahovat obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty a tlačítka, na která mohou uživatelé kliknout a reagovat tak na obsah. Pokud mají uživatelé účet na Pinterestu, může Pinterest propojit přístup k obsahu a funkcím s příslušným uživatelským profilem. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


Xing

Obsah a funkce služby XING mohou být vloženy do naší online nabídky. Nabízí je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo, a mohou obsahovat obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty, a tlačítka, na která mohou uživatelé kliknout, aby na obsah reagovali. Pokud mají uživatelé účet XING, může XING propojit přístup k obsahu a funkcím s příslušným uživatelským profilem. Prohlášení společnosti XING o ochraně osobních údajů: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


LinkedIn

Obsah a funkce služby LinkedIn mohou být vloženy do naší online nabídky. Nabízí je společnostLinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko a mohou obsahovat obsah, jako jsou obrázky, videa nebo texty a tlačítka, na která mohou uživatelé kliknout, aby na obsah reagovali. Pokud mají uživatelé účet LinkedIn, může LinkedIn propojit přístup k obsahu a funkcím s příslušným uživatelským profilem. Prohlášení společnosti LinkedIn o ochraně osobních údajů: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn je certifikován v rámci dohody o štítu na ochranu soukromí, a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů.
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active


Vimeo

Na naše webové stránky mohou být také vkládána videa z platformy ‚Vimeo‘. Nabízí je společnost Vimeo Inc., Pozor: 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Prohlášení společnosti Vimeo o ochraně osobních údajů: https://vimeo.com/privacy.


Youtube

Na našich webových stránkách mohou být také vložena videa z platformy YouTube. Nabízí je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA angeboten.
Prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Vaše práva

 

Kromě práva na odvolání souhlasu máte při splnění příslušných zákonných podmínek následující další práva:

– Zejména můžete získat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, předpokládané době, po kterou budou údaje uchovávány, původu vašich údajů, pokud nebyly získány přímo od vás;
– Právo na opravu nesprávných údajů nebo na doplnění neúplných údajů v souladu s článkem 16 GDPR;
– Právo na vymazání vašich údajů, které uchováváme v souladu s článkem 17 GDPR, pokud se na ně nevztahují žádné zákonné nebo smluvní lhůty pro uchovávání nebo jiné zákonné povinnosti či práva na další uchovávání,
– právo na omezení zpracování vašich údajů v souladu s článkem 18 GDPR, pokud přesnost údajů zpochybňujete, pokud je zpracování nezákonné a vy odmítáte výmaz; pokud správce údaje již nepotřebuje, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR;
– Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR, tj. právo obdržet vámi poskytnuté údaje v běžně používaném, strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci;
– právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo na sídlo naší společnosti. V Rakousku je to rakouský úřad pro ochranu osobních údajů (Datenschutzbehörde).

Kromě toho se za podmínek čl. 21 odst. 1 GDPR lze vznést námitku proti zpracování údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu údajů.

Výše uvedené obecné právo vznést námitku se vztahuje na všechny účely zpracování popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Bezpečnost údajů

Všechny údaje, které osobně předáváte, jsou přenášeny pomocí obecně používaného a bezpečného standardu SSL (Secure Socket Layer). SSL je bezpečný a osvědčený standard, který se používá také pro internetové bankovnictví. Jedním ze způsobů, jak rozpoznat zabezpečené připojení SSL, je písmeno s připojené k http (tj. https: //…) v adresním řádku prohlížeče nebo symbol visacího zámku v prohlížeči.

Máte nějaké dotazy? Dejte nám vědět! Rádi vám poradíme a pomůžeme!


Verze/poslední aktualizace: 12/2020