SAATBAU LINZ - V SLUŽBÁCH DO BUDÚCNOSTI ORIENTOVANÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA.
 

"Vedení v poznaní, že len prostredníctvom prísnej spoločnej organizácie, ktorá môže riešiť ťažké úlohy budúcnosti, bolo spojených päť regionálnych osivárskych spoločností v jedinú hornorakúsku krajinnú osivársku spoločnosť.“


S týmito slovami bol v roku 1950 položený základný kameň firmy SAATBAU LINZ. Spoločníkmi a vlastníkmi podniku sú už spomínaní rakúski poľnohospodári, ktorých je približne 3000. Štruktúra spoločnosti vytvorila stabilný základ, na ktorom sa dá flexibilne prispôsobovať meniacim sa požiadavkám a všetky kroky smerovať so zreteľom na budúcnosť. Vzájomná dôvera členov, kompetencia a schopnosť predstavenstva i vedenia spoločnosti rozhodovať, ako aj motivácia a vedomosti spolupracovníkov, to sú piliere, na ktorých je založená výkonná sila SAATBAU LINZ. Je našou snahou dosiahnuť špičkové výsledky vo všetkých oblastiach poľnohospodárstva. Sme si vedomí, že nesieme zodpovednosť voči zákazníkom, konzumentom, ako aj členom spoločnosti.

 

Vplyv hustoty sejby na úrodnosť kukurice

Deň poľa P-OD Abrahám 2017

K ARCHÍVU NOVINIEK