Deklaracja polityki prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. Dlatego przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych (RODO, TKG 2003 = austriacka Ustawa Telekomunikacja). W żadnym wypadku nie sprzedajemy Państwa danych ani nie przekażemy ich stronom trzecim spoza Grupy SAATBAU, chyba że Państwo wyraźnie wyrażą na to zgodę. Chętnie poinformujemy szczegółowo o przetwarzaniu Państwa danych w firma Saatbau Linz eGen. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące ochrony danych, mogą się Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie telefonicznie pod numerem +48 (71) 399 55 00  lub pocztą elektroniczną pod adresem polska@saatbau.com. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 


Przegląd

Poniższe informacje o ochronie danych informują o charakterze i zakresie przetwarzania tzw. danych osobowych przez SAATBAU. Dane osobowe to informacje, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio przypisane do Państwa osoby.
Przetwarzanie danych przez SAATBAU można zasadniczo podzielić na trzy kategorie:

  • Podczas odwiedzania witryny SAATBAU wymieniane są różne informacje między Państwa terminalem a naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zebrane w ten sposób informacje są wykorzystywane między innymi do optymalizacji naszej strony internetowej.
  • W celu realizacji zamówienia przetwarzane będą wszystkie niezbędne dane. Państwa dane będą przekazywane tylko w ramach Grupy SAATBAU i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Państwa zamówienia.
  • Dla celów reklamowych przetwarzamy Państwa dane tylko wtedy, gdy Wyrazili Państwo na to odrębną zgodę lub jeśli jesteśmy do tego prawnie upoważnieni i nie zgłosili Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych.

Zgodnie z wymogami prawnymi mają Państwo różne prawa, które mogą Państwo dochodzić w stosunku do nas. Przedstawiamy szczegółowo poszczególne prawa Państwa w tych informacjach o ochronie danych.


Dane kontaktowe i inspektor ochrony danych w firmie

Niniejsza informacja o ochronie danych dotyczy przetwarzania danych przez Saatbau Linz eGen, w szczególności na stronie internetowej www.saatbau.com. Organem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest Saatbau Linz eGen, Schirmerstraße 19, 4060 Leonding (w dalszej części: „SAATBAU”). Z inspektorem ochrony danych firmy SAATBAU można skontaktować się pod powyższym adresem-Abteilung Datenschutz/ Dział Ochrony Danych lub pod adresem datenschutz@saatbau.com lub telefonicznie pod numerem +43 732/389 00-0.


Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

  1. Dostęp do naszej strony internetowej

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, przeglądarka używana na Państwa urządzeniu automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej i tymczasowo przechowuje je w tak zwanym pliku dziennika (log file). Nie mamy na to wpływu. Następujące informacje zostaną zgromadzone bez Państwa udziału i przechowywane do czasu automatycznego usunięcia.
• adres IP urządzenia z dostępem do Internetu zgłaszającego żądanie,
• datę i godzinę dostępu,
• nazwę i adres URL pobranego pliku,
• stronę internetową/aplikację, z której uzyskano dostęp (adres referencyjny URL), • przeglądarkę, z której korzystasz, oraz, ewentualnie, system operacyjny komputera z dostępem do Internetu oraz nazwę dostawcy dos

Jeśli ma zastosowanie RODO, przetwarzanie adresu IP odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów przetwarzania danych wymienionych poniżej. Chcielibyśmy podkreślić, że nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych bezpośrednich wniosków na temat tożsamości użytkownika na podstawie zebranych danych, ani nie będziemy tego robić.

Adres IP Twojego urządzenia i inne informacje wymienione powyżej są przez nas wykorzystywane do następujących celów:
• Zapewnienie płynnego połączenia,
• Zapewnienie wygodnego korzystania ze strony internetowej/aplikacji
• Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Dane są przechowywane przez okres 14 miesięcy, a następnie automatycznie usuwane. Ponadto używamy na naszej stronie internetowej tak zwanych plików cookie i procedur śledzenia. W niniejszej informacji o ochronie danych wyjaśnimy szczegółowo, jakie procedury są stosowane i jakie dane są wykorzystywane w tym celu.

  1. Przetwarzanie danych przy zamawianiu

2.1. Kwestie ogólne

Kiedy Składają Państwo u nas zamówienie, przetwarzamy dane niezbędne do realizacji umowy. Oprócz towarów zamówionych przez Państwo, są to: tytuł, imię, nazwisko, adres i – jeśli są dostępne – numer telefonu i adres e-mail, a także, ewentualnie, data dostawy. W ramach przetwarzania zamówienia przetwarzamy Państwa adres i/lub numer telefonu lub telefonu komórkowego i/lub adres e-mail, aby poinformować Państwa z wyprzedzeniem o dokładnej dacie dostawy zamówienia telefonicznie lub SMS-em lub e-mailem tak, aby dostawa była dla Państw jak najbardziej dogodna.. W przypadku zamówienia dane będą gromadzone za pośrednictwem naszej strony internetowej, przez pracownika SAATBAU pracującego dla oddziału SAATBAU odpowiedzialnej regionalnie lub przez przedstawicieli handlowych działających w imieniu SAATBAU lub tzw. niezależnych przedstawicieli handlowych. Zamówienia telefoniczne są zawsze przyjmowane przez SAATBAU lub upoważnionych przedstawicieli handlowych. Niezależnie od trasy zamówienia, Państwa dane zostaną przekazane do oddziału SAATBAU odpowiedzialnego regionalnie lub do partnera handlowego odpowiedzialnego w regionie. W przypadkach gwarancyjnych przekazujemy niezbędne dane do odpowiedniego gwaranta, co można znaleźć w odpowiednich warunkach gwarancji, w celu samodzielnego przetwarzania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przekazują Państwo nam dane na podstawie stosunku umownego między nami a Państwem. Państwa dane kontaktowe będą dalej przetwarzane tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę.

Po zawarciu umowy otrzymują Państwo od nas numer klienta. Jeśli dla Państwa danych istnieje już konto klienta, połączymy Państwa zamówienie z tym kontem. To przyporządkowanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i jest zgodne z uzasadnionym interesem w celu zapewnienia jak najlepszej komunikacji między Państwem a nami. Jeśli nie można się z Państwem skontaktować pod podanymi danymi adresowymi, przetwarzamy niezbędne dane w celu weryfikacji adresu i uniknięcia nieprawidłowych dostaw. W tym celu współpracujemy z wyspecjalizowanym usługodawcą na podstawie umowy o realizację zamówienia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzanie tylko poprawnych danych należy traktować jako uzasadniony interes i jest również wymogiem prawnym RODO.

W przypadku opóźnienia w płatności przekażemy niezbędne dane firmie, której powierzono dochodzenie roszczenia, jeśli spełnione są inne wymogi prawne. Podstawą prawną jest zarówno art. 6 ust. 1 lit. b), jak i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dochodzenie roszczenia umownego należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu drugiego wymienionego przepisu.

O ile nie wykorzystujemy Państwa danych kontaktowych do celów reklamowych (patrz poniżej 3.), przechowujemy dane zebrane w celu wykonania umowy do czasu wygaśnięcia ustawowych lub ewentualnej umownych praw z tytułu rękojmi i gwarancji. Po upływie tych okresów będziemy przechowywać informacje o stosunkach umownych wymagane przez prawo handlowe i podatkowe w formie zablokowanej przez okresy określone przez prawo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W tym okresie (zwykle sześć lub dziesięć lat po zakończeniu roku, w którym umowa została zawarta) dane będą przetwarzane ponownie wyłącznie w przypadku kontroli przez organy podatkowe.

2.2. Zamów przez nasz sklep internetowy

W celu realizacji umowy przechowywane są u nas następujące dane: tytuł, imię, nazwisko, adres i – jeśli jest dostępny – numer telefonu i adres e-mail, a także, w stosownych przypadkach, data dostawy. Podane przez Państwa dane są niezbędne do realizacji umowy lub do realizacji działań przedumownych. Bez tych danych nie możemy zawrzeć z Państwem umowy. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przekazania danych kart kredytowych instytucjom bankowym/dostawcom usług płatniczych przetwarzającym dane w celu obciążenia konta ceną zakupu, przedsiębiorstwu transportowemu/spedycyjnemu zleconemu przez nas w celu dostarczenia towarów oraz naszemu doradcy podatkowemu w celu wypełnienia naszych zobowiązań podatkowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przekazują Państwo nam dane na podstawie stosunku umownego między nami a Państwem.

Po przerwaniu procesu zakupowego przechowywane przez nas dane zostaną usunięte.

O ile nie wykorzystujemy Państwa danych kontaktowych do celów reklamowych (patrz poniżej 3.), przechowujemy dane zebrane w celu wykonania umowy do czasu wygaśnięcia ustawowych lub ewentualnej umownych praw z tytułu rękojmi i gwarancji. Po upływie tych okresów będziemy przechowywać informacje o stosunkach umownych wymagane przez prawo handlowe i podatkowe w formie zablokowanej przez okresy określone przez prawo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W tym okresie (zwykle sześć lub dziesięć lat po zakończeniu roku, w którym umowa została zawarta) dane będą przetwarzane ponownie wyłącznie w przypadku kontroli przez organy podatkowe.

  1. Przetwarzanie danych w celach reklamowych

3.1. Kwestie ogólne

Niezależnie od zamówienia, jeśli są Państwo zainteresowani produktami SAATBAU, mogą Państwo podać swoje dane kontaktowe naszym pracownikom lub samodzielnym przedstawicielom handlowym wypełniając formularz ankiety. Jeśli wyrażają Państwo zgodę telefonicznie, przechowujemy Państwa numer telefonu do celów weryfikacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Poza odwołaniem zgody lub sprzeciwem, czas przechowywania danych w celach reklamowych nie podlega żadnym sztywnym zasadom i opiera się na kwestii, czy przechowywanie jest niezbędne do celów reklamowych.

3.2. Magazyn Informacyjny

Jakie dane potrzebujemy do dostarczenia czasopisma można znaleźć w formularzu online (obowiązkowe informacje są oznaczone *). Podstawą prawną jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W celu wysyłki czasopisma Państwa dane będą przechowywane do czasu odwołania przez Państwo zgody.

3.3. Wykorzystanie adresu pocztowego

Przetwarzamy Państwa adres pocztowy w celu wysyłania pocztą czasopism, zaproszeń, ankiet itp. Przetwarzanie adresu pocztowego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO, zgodnie z którym adres do celów reklamowych należy również uznać za uzasadniony interes.

3.4. Wykorzystanie adresu e-mail i numeru telefonu

Przetwarzamy Państwa numer telefonu lub telefonu komórkowego i/lub Państwa adres e-mail wyłącznie do własnych celów reklamowych i tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Przy kontaktach telefonicznych SAATBAU współpracuje ze starannie dobranymi dostawcami usług. Istnieją umowy dotyczące przetwarzania zamówień. W razie potrzeby zawarto tzw. standardowe klauzule umowne UE, które chętnie udostępnimy na życzenie.

Jeżeli podają nam Państwo nam swój adres e-mail, najpierw wysyłamy e-mail z potwierdzeniem. Kliknij przycisk „Potwierdź” w tym e-mailu, aby dodać go do listy mailingowej newslettera. W związku z tą tak zwaną procedurą podwójnej zgody (double opt in) przechowujemy adres IP, za pomocą którego dokonano rejestracji na naszej stronie internetowej i potwierdzenia, a także czas tych działań. Podstawą prawną tego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. A to po to, aby w razie wątpliwości móc udowodnić, że wyrażono zgodę na otrzymywanie naszego newslettera, i należy to uznać za nasz uzasadniony interes. Po rozważeniu interesów osób odwiedzających naszą stronę internetową nie ujawniono żadnych nadrzędnych interesów prowadzących do wykluczenia tej możliwości.

W ramach zamawiania naszego newslettera możliwe jest również określenie rodzajów roślin uprawnych, które Państwa interesują, a także sposobu ich uprawy. Jeśli podadzą nam Państwo rodzaje upraw, które Państwa interesują, a także sposób zarządzania nimi, możemy wykorzystać te informacje, aby dostarczyć Państwu konkretnych informacji. Zgoda na wykorzystanie informacji o sposobach zarządzania lub dotyczące rodzajów upraw, które Państwa interesują, może zostać wycofana oddzielnie lub wraz z odwołaniem zgody na biuletyn. Zgody można odwołać w dowolnym momencie bezpłatnie i oddzielnie dla danego kanału komunikacji. W tym celu należy zadzwonić lub wysłać wiadomość na adresy kontaktowe wskazane w punkcie 2. Ponadto, w przypadku biuletynu przesyłanego drogą mailową (newsletter), można kliknąć „Anuluj subskrypcję” na końcu każdego e-maila.

Zgody można odwołać w dowolnym momencie bezpłatnie i oddzielnie dla danego kanału komunikacji. W tym celu należy zadzwonić lub wysłać wiadomość na adresy kontaktowe wskazane w punkcie 2. Ponadto, w przypadku biuletynu przesyłanego drogą mailową (newsletter), można kliknąć „Anuluj subskrypcję” na końcu każdego e-maila.

3.5 Rejestracja i konto użytkownika

Korzystając z naszego sklepu internetowego, mogą Państwo opcjonalnie utworzyć konto użytkownika. Podczas procesu rejestracji poinformujemy Państwo o wymaganych informacjach (pola obowiązkowe i informacje opcjonalne). Dane wprowadzone podczas rejestracji wykorzystujemy w celu skorzystania z naszej oferty. Podstawą prawną jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Będziemy informować Państwo drogą mailową o istotnych dla oferty lub rejestracji informacjach, takich jak zmiany w zakresie oferty lub aktualizacje techniczne.

W przypadku zamknięcia konta użytkownika Państwa dane zostaną usunięte z tego konta; wyjątkiem są dane, których przechowywanie ma charakter handlowy lub podatkowy, i które są z tego powodu niezbędnie w myśl Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Użytkownik jest sam odpowiedzialny za ewentualne tworzenie kopii zapasowych danych w przypadku rozwiązania umowy przed jej zakończeniem. W okresie obowiązywania umowy jesteśmy uprawnieni do nieodwracalnego usunięcia wszystkich Państwa danych, które są u nas przechowywane.

Zarówno na podstawie naszych uzasadnionych interesów, jak i na podstawie interesów użytkownika w zakresie ochrony przed niewłaściwym użyciem i innym nieuprawnionym użyciem, przechowujemy adres IP i czas odpowiedniego działania użytkownika podczas korzystania z naszej funkcji rejestracji i logowania w związku z Państwa kontem użytkownika. Adresy IP są anonimizowane lub usuwane najpóźniej po 7 dniach.

Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim; wyjątek stanowią sytuacje, w których musimy dochodzić swoich roszczeń lub w których mamy obowiązek prawny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.6. Kontakt

Jeśli skontaktują się Państwo z nami poza zamówieniem, będziemy przetwarzać podane przez Ciebie informacje wyłącznie w celu przetworzenia Twojej prośby. Podstawą prawną jest Państwa zgoda. Jeśli kontakt odbywa się w związku ze stosunkiem umownym między Państwem a nami, to podstawą prawną przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ten stosunek umowny. W każdej chwili mogą Państwo bezpłatnie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych opisane powyżej ze skutkiem na przyszłość , wysyłając krótką wiadomość na dane kontaktowe podane w punkcie 2. Państwa żądanie zostanie następnie usunięte, o ile nie ma ustawowych okresów przechowywania i nie ma uzasadnionego interesu SAATBAU w dalszym przechowywaniu (np. ochrona prawna).

3.7. Konkursy

Jeśli biorą Państwo udział w konkursach, wykorzystamy Państwa dane wyłącznie w celu wylosowania zwycięzców i powiadomienia o wygranej. W celu realizacji konkursu Państwa dane mogą zostać przekazane partnerowi współpracującemu z nami przy tym konkursie. W takim przypadku wskażemy to przy ogłaszaniu konkursu. Aby wysłać nagrodę, przekażemy Państwa dane osobowe (nazwisko, imię, e-mail, kod pocztowy, miasto) dostawcy. Państwa dane będą przez nas przechowywane tak długo, jak będzie dla konieczne do realizacji konkursu, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do ich dalszego przechowywania i chcą Państwo otrzymywać informacje konkursach. Mogą Państwo odwołać swój udział w konkursie w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość , wysyłając odpowiednie powiadomienie.


Pliki cookie

Nasza strona używa tzw. plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym za pomocą przeglądarki. Nie wyrządzają one żadnych szkód. Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę przyjazną dla użytkownika. Kilka plików cookie pozostaje w pamięci Państwa urządzenia końcowego do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie. Jeśli sobie tego Państwo nie życzą, istnieje możliwość ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby informowała Państwa o umieszczaniu plików cookie i zezwalała na to tylko w poszczególnych przypadkach.

Ponieważ pliki cookie są danymi osobowymi i są wykorzystywane do technicznej realizacji naszej strony internetowej, są one wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz interes w udostępnieniu naszej strony internetowej uznaje się za uzasadniony w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu.

Po deaktywacji plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Dostosowywanie ustawień plików cookie”/]


Mapy Goolge

Korzystamy z map usługi „Google Maps” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Czcionki Google Web Fonts

Używamy czcionek („Google Fonts”) od dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Goolge ReCaptcha

Używamy funkcji „ReCaptcha”, aby uniemożliwić botom wprowadzanie danych w formularzach online. Usługa Google Ads jest dostarczana przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA.
Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Analiza internetowa

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych świadczonej przez Google Inc. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez jej użytkowników. Wygenerowane w ten sposób informacje są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Mogą Państwo temu zapobiec, ustawiając przeglądarkę tak, aby nie były przechowywane żadne pliki cookie.

Zawarliśmy odpowiednią umowę z dostawcą na przetwarzanie danych zamówienia.

Nasz interes w rozumieniu RODO (prawnie uzasadniony interes) jest ulepszanie naszej oferty i naszej strony internetowej. Ponieważ prywatność naszych użytkowników jest dla nas ważna, dane użytkownika są pseudonimowane.

Państwa adres IP jest rejestrowany, ale natychmiast pseudonimowany (np. poprzez usunięcie ostatnich 8 bitów). W rezultacie możliwa jest tylko przybliżona lokalizacja.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa § 96 ust. 3 TKG oraz art. 6 ust. 1 lit. a (Zgoda) i/lub f (Uzasadniony interes) RODO.

Ponadto Google jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności, a tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Dane użytkownika będą przechowywane przez okres 14 miesięcy.


Śledzenie kursora myszy

Nasz interes w rozumieniu RODO (prawnie uzasadniony interes) jest ulepszanie naszej oferty i naszej strony internetowej. Dlatego korzystamy z Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować ofertę na tej stronie. Korzystając z technologii Hotjar, uzyskujemy lepsze zrozumienie doświadczeń naszych użytkowników (np. ile czasu użytkownicy spędzają na których stronach, które linki klikają, co im się podoba, a co nie, itp.), a to pomaga nam odpowiednio dostosować naszą ofertę dla użytkowników. Hotjar wykorzystuje pliki cookie (patrz powyżej) i inne technologie do zbierania informacji o zachowaniu naszych użytkowników i o Państwa urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia (gromadzony i przechowywany tylko w formie anonimowej), rozmiarze ekranu, typu urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o używanej przeglądarce, lokalizacja (tylko kraj), język preferowany do wyświetlania naszej strony internetowej). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimowanym profilu użytkownika. Informacje te nie są wykorzystywane ani przez Hotjar, ani przez nas w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników ani w połączeniu z innymi danymi o poszczególnych użytkownikach. Więcej informacji można znaleźć w zakładce polityka prywatności Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Mogą się Państwo sprzeciwić przechowywaniu profilu użytkownika i informacji o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej przez Hotjar, a także wysyłaniu plików cookie śledzących Hotjar na innych stronach internetowych, klikając ten link rezygnacji.


Google Usługi Re/marketingowe

Nasz interes w rozumieniu RODO (prawnie uzasadniony interes) jest ulepszanie naszej oferty i naszej strony internetowej. Dlatego korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych („Google Marketing Services”) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”).

LinkedIn jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności, a zatem oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Za pomocą usług marketingowych Google możemy wyświetlać reklamy dla i na naszej stronie internetowej w sposób ukierunkowany, aby prezentować użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odzwierciedlają ich zainteresowania. W tym celu Google wykonuje kod i wykorzystuje tzw. tagi (re-) marketingowe, za pomocą których w przeglądarce użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie. Informacje na temat korzystania z plików cookie znajdują się powyżej.

Zebrane informacje mogą być również powiązane przez Google z takimi informacjami z innych źródeł. Jeśli użytkownik następnie odwiedzi inne strony internetowe, dopasowane do niego reklamy mogą być wyświetlane zgodnie z jego zainteresowaniami.

Ponadto adres IP użytkowników jest rejestrowany za pośrednictwem Google Analytics, ale natychmiast pseudonimowany (np. usuwając ostatnie 8 bitów). W rezultacie możliwa jest tylko przybliżona lokalizacja, reklamy nie są zarządzane i wyświetlane dla konkretnej osoby, ale dla właściciela pliku cookie, niezależnie od tego, kto jest właścicielem tego pliku cookie. Oczywiście nie ma to zastosowania, jeśli użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje gromadzone przez usługi marketingowe Google na temat użytkowników są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w USA. Adres IP użytkownika nie jest łączony z danymi użytkownika w ramach innych ofert Google.

Używamy między innymi plików cookie z usługi marketingowej Google „Google AdWords”; możemy wyświetlać reklamy stron trzecich na podstawie usługi marketingowej Google „AdSense” i jej plików cookie. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google do celów marketingowych można znaleźć na stronie https://policies.google.com/technologies/ads. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem https://www.google.com/policies/privacy.

Korzystamy również z „Menedżera tagów Google”, aby zintegrować analizy i usługi marketingowe oferowane przez Google z naszą stroną internetową i zarządzać nimi centralnie.


Obecność online w mediach społecznościowych

Prowadzimy obecność online w sieciach i platformach społecznościowych, aby móc komunikować się z użytkownikami, zainteresowanymi stronami i klientami, którzy są tam aktywni. Podczas uzyskiwania dostępu do tych sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych odpowiednich operatorów.

O ile nie określono inaczej w naszej polityce prywatności, przetwarzamy TYLKO? dane użytkowników, kiedy komunikują się z nami na portalach społecznościowych i platformach.


Korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebooka

Naszym interesem w rozumieniu RODO (prawnie uzasadniony interes) jest poprawa naszej oferty, a także analiza, optymalizacja i ekonomiczne funkcjonowanie naszej strony internetowej. Dlatego korzystamy z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) sieci społecznościowej facebook.com, które są obsługiwane przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą wyświetlać treści, takie jak grafika, artykuły tekstowe lub filmy lub elementy do interakcji na stronie internetowej. Można je rozpoznać jednym z logo Facebooka („f” na odpowiednim tle, znak „kciuk w górę” lub terminy „Lubię to” lub „Podoba mia się”) lub oznaczeniu z dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebook można zobaczyć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności, a zatem oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Więcej informacji na temat gromadzenia danych przez Facebook, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych, a także praw użytkowników i opcji ustawień dotyczących ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/.


Twitter

W ramach naszej oferty online mogą być integrowane treści i funkcje serwisu Twitter. Są one oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Mogą obejmować na przykład treści, takie jak obrazy, filmy lub teksty i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą reagować na treści. Jeśli użytkownicy są członkami Twittera, Twitter może przypisać dostęp do treści i funkcji do odpowiednich profili użytkowników. Polityka prywatności Twittera: https://twitter.com/de/privacy.

Twitter jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności, a zatem oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).


Instagram

W ramach naszej oferty online mogą być integrowane treści i funkcje serwisu Instagram. Są one oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Mogą obejmować na przykład treści, takie jak obrazy, filmy lub teksty i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą reagować na treści. Jeśli użytkownicy są członkami Instagramu, Instagram może przypisać wywołanie treści i funkcji do odpowiednich profili użytkowników. Polityka prywatności Instagrama: http://instagram.com/about/legal/privacy/.


Pinterest

W ramach naszej oferty online mogą być integrowane treści i funkcje usługi Pinterest. Są one oferowane przez Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA. Mogą obejmować na przykład treści, takie jak obrazy, filmy lub teksty i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą reagować na treści. Jeśli użytkownicy są członkami Pinterestu, Pinterest może przypisać dostęp do treści i funkcji do odpowiednich profili użytkowników. Polityka prywatności Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.


 

LinkedIn

W ramach naszej oferty online mogą być integrowane treści i funkcje usługi LinkedIn. Są one oferowane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Może to obejmować na przykład treści, takie jak obrazy, filmy lub teksty i przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą reagować na treści. Jeśli użytkownicy są członkami LinkedIn, LinkedIn może przypisać dostęp do treści i funkcji do odpowiednich profili użytkowników. https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

LinkedIn jest certyfikowany zgodnie z umową o ochronie prywatności, a zatem oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem o ochronie danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active).


Vimeo

Filmy z platformy „Vimeo” mogą być również zintegrowane z naszą stroną internetową. Są one dostarczane przez Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Polityka prywatności: https://vimeo.com/privacy.


Youtube

Filmy z platformy „YouTube” mogą być również zintegrowane z naszą stroną internetową. Są one oferowane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.


Państwa prawa

Oprócz prawa do odwołania udzielonej nam zgody, mają Państwo prawo do następujących dodatkowych praw, jeśli spełnione są odpowiednie wymogi prawne:

• Prawo do informacji o Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 6 ust. Art. 15 RODO; w szczególności mogą Państwo uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, pochodzeniu Państwa danych, chyba że zostały one zebrane bezpośrednio od Państwa,
• Prawo do sprostowania niedokładnych lub do uzupełnienia poprawnych danych wg. Art. 16 RODO,
• Prawo do usunięcia przechowywanych przez nas danych zgodnie z Art. 17 RODO w zakresie, w jakim nie istnieją zastrzeżenia ustawowe lub umowne okresy przechowywania ani inne zobowiązania prawne lub prawa do dalszego przechowywania,
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. Art. 18 RODO, w zakresie, w jakim kwestionują Państwo dokładność danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odrzucają Państwo ich usunięcie; administrator nie potrzebuje już danych, ale potrzebują je Państwo do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO,
• Prawo do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 RODO, tj. prawo do otrzymania danych dostarczonych przez Państwo w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do żądania przekazania ich do innego administratora
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zasadniczo mogą się Państwo skontaktować z urzędem nadzorczym swojego stałego miejsca zamieszkania lub siedziby naszej firmy. W Austrii jest to Urząd Ochrony Danych (Datenschutzbehörde).

Ponadto, zgodnie z warunkami określonymi w art. 21 ust. 1 RODO, przetwarzanie danych może być przedmiotem sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

Powyższe ogólne prawo sprzeciwu ma zastosowanie do wszystkich celów przetwarzania opisanych w niniejszej informacji o ochronie danych, które są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane przekazane przez Państwo osobiście będą przesyłane za pomocą ogólnie przyjętego i bezpiecznego standardu SSL (Secure Socket Layer). SSL jest bezpiecznym i sprawdzonym standardem, który jest również używany np.w bankowości internetowej. Bezpieczne połączenie SSL można rozpoznać wśród innymi połączeń po dodanym „s” przed http (tj. https://…) w pasku adresu przeglądarki lub symbolu kłódki w przeglądarce.

Maję Państwo pytania? Proszę się z nami skontaktować! Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby Państwu doradzić i pomóc!


Wersja/Status: 12/2020

Quick Links