splošne informacije

SAATBAU LINZ eGen

SAATBAU eGen je največja avstrijska zadruga, ki se ukvarja z žlahtnjenjem poljedelskih rastlinskih vrst in razmnoževanjem ter dodelavo semena.

SAATBAU eGen kot kmetijska zadruga pomembno prispeva k dobavi semen v Avstriji z lastnim žlahtnjenjem sort/hibridov in tesnim sodelovanjem s pridelovalci, člani zadruge ter drugimi partnerji v Avstriji in Evropi.

Ime podjetja: SAATBAU LINZ eGen
Naslov: Schirmerstraße 19, A-4060 Leonding
Telefon: +43 (0)732 389 00-0
Telefax: +43 (0)732 385 815
office@saatbau.com

Bančni podatki: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Europaplatz 1a, A-4020 Linz
IBAN: AT643400000000100578
BIC: RZOOAT2L
DVR 0074632

Davčna številka: ATU 22 64 43 06
Registracija FN 76126 a LG Linz
Pravna oblika: eGen mbH
AT-BIO-301

Generalni direktor: Josef FRAUNDORFER

Dejavnost: žlahtnjenje, pridelava in promet s semeni

 

Dolgo ime podjetja: SAATBAU PROIZVODNJA, ZASTOPANJE IN TRGOVINA d.o.o.

Kratko ime podjetja: SAATBAU d.o.o.

Naslov: Hajdoše 46a, SLO – 2288 HAJDINA
Telefon: +386 5 995 61 50
Telefax: +386 2 754 00 46
slovenija@saatbau.com

Bančni račun pri NKBM d.d., SWIFT: KMBASI2X, TRR: SI56 0420 2000 3255 839
davčna številka SI 90818571
Registracija Srg 2013/1367
Pravna oblika: d.o.o.
SI-EKO-002

Direktor: Marjeta MOHORIČ, Josef FRAUNDORFER

Dejavnost: promet s semeni

 

Temeljna usmeritev: informacije o semenih in sortah za poljedelstvo, žlahtnjenje rastlin in dogodki SAATBAU LINZ.

Informationspflicht lt. ECG

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

Prosimo, da pozorno preberete splošne pogoje poslovanja. Uporabljajo se za vsakega obiskovalca spletne strani. Z uporabo te spletne strani se strinjate z njihovimi pogoji uporabe.


INFORMACIJE NA SPLETNI STRANI

Saatbau Linz je največja zadruga za žlahtnjenje rastlin in razmnoževanje semen v Avstriji z namenom, da nenehno razvija nove in boljše sorte in proizvaja kakovostno seme. Da bi našim kupcem, kmetom, trgovcem in industri omogočili hitrer in informativen dostop do napredka v žlahtnjenju, bomo pridobljene informacije delili na tej spletni strani. Informacije na tej spletni strani Vam bodo dale pregled napredka v žlahtnjenju, proizvodnji, preizkušanju in uporabi različnih sort in kakovostnega semena. Sorte in informacije seme ne nadomeščajo poglobljenega posvetovanja z enim od naših zaposlenih glede primernosti uporabe na posamezni, točno določeni površini.


POGOJI ZA UPORABO

Vse informacije so na voljo v dobri veri, upoštevajoč rezultate preizkušanj in ugotovitev na polju. Nobenega jamstva ali odgovornosti za uporabo v konkretnem primeru ne moremo sprejemati, ker se razmere za rast precej razlikujejo od lokacije do lokacije. Vsebine naših spletnih strani, so skrbno preverjene. Prizadevamo si za širitev naše spletne stran in sprotno dopolnjevanje. Ne moremo zagotoviti jamstva za popolnost, pravilnost in pravočasnost. To velja tudi za vse povezave, na katere se naše spletne strani povezujejo posredno ali neposredno. SAATBAU LINZ ne odgovarja za vsebino strani, ki je bil dosežen s takšno povezavo.


AVTORSKE PRAVICE

Prenesene vsebine s te spletne strani so avtorstvo SAATBAU eGen. Vsako nepooblaščeno kopiranje, prenašanje, spreminjanje ali uporaba vsebin te spletne strani, razen za osebne, nekomercialne namene, je dovoljena le s predhodnim pisnim soglasjem SAATBAU eGen. Vsak izvod vsebine te spletne strani ali delna kopija mora vsebovati naslednje obvestilo o avtorskih pravicah: Copyright© 2020 SAATBAUeGen: Copyright © 2020 SAATBAU LINZ eGen 

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

ČLEN 1 – VELJAVNI PRODAJNI POGOJI

1.1. Podjetje SAATBAU izrecno zavrača splošne prodajne pogoje prodajalca ali kupca, v kolikor so v neskladju s temi splošnimi prodajnimi pogoji, razen če se v posameznem primeru stranki vnaprej pisno dogovorita drugače.

ČLEN 2 – STANDARDI KVALITETE

2.1. Za seme velja, da ga podjetje SAATBAU dobavlja na podlagi standardov, ki so navedeni v predpisih o nadzoru, ki jih je sprejela uradna agencija za potrjevanje, ter standardov ki veljajo za določeno kategorijo semenskega blaga, ki je predmet dobave. Razen, če ni izrecno dogovorjeno drugače, podjetje SAATBAU ne daje nobenih dodatnih garancij. Podjetje SAATBAU si pridržuje pravico, da uporablja standarde, ki so strožji od standardov uradnih agencij za potrjevanje.

ČLEN 3 – SPLOŠNI POGOJI, KI VELJAJO ZA PRODAJO SEMENA SAATBAU

3.1. Semenski materiali sort/hibridov, za katere je podjetje SAATBAU imenovani in pooblaščeni zastopnik imetnika žlahtniteljskih pravic, se ne smejo uporabljati za nadaljnje razmnoževanje, razen če je podjetje SAATBAU sklenilo pisni dogovor, ki vključuje določbe o plačilu licence oz. poštenem plačilu za uporabo intelektualne lastnine.

3.2. Na podlagi zahtevka s strani podjetja SAATBAU je kupec zavezan podjetju SAATBAU predložiti imena in naslove vseh strank, katerim je prodajalec prodal ali preprodal semensko blago, ki ga je dobavilo podjetje SAATBAU.

3.3. Kupec podeljuje podjetju SAATBAU in njegovim zastopnikom pravico, da pregledajo, preizkusijo in nadzorujejo vsa polja, na katerih je posejano semensko blago, kupljen od podjetja SAATBAU. Na podlagi zahtevka podjetja SAATBAU ali njegovih zastopnikov je kupec dolžan pokazati vsa polja, na katerih je posajeno semensko blago, ki ga je dobavila podjetje SAATBAU.

3.4. Kupec se v povezavi z zavarovanimi sortami, ki mu jih je dobavilo podjetje SAATBAU, zavezuje, da bo nadzornim agencijam, ki izvajajo nadzorne aktivnosti v imenu podjetja SAATBAU zagotovil neposreden dostop do svoje kmetije in do pridelkov pridelanih iz semen SAATBAU, tako na polju kot v skladišču oziroma prostoru za hrambo. V kolikor bo od njega to zahtevano, mora kupec dovoliti takojšen pregled vseh njegovih evidenc, vključno z računi, ki so
pomembni za preiskavo.

3.5. Kupec se zavezuje podjetju SAATBAU nuditi kakršno koli pomoč, ki bi jo podjetje SAATBAU potrebovalo, vključno s pomočjo pri zbiranju dokazov v primeru, ko podjetje SAATBAU nastopa kot stranka pravnega postopka iz naslova žlahtniteljskih pravic ali katerih koli drugih pravicah iz naslova intelektualne lastnine.

3.6. Semenski material zavarovanih sort, za katere je podjetje SAATBAU pooblaščeni zastopnik se lahko posadijo samo v Sloveniji, razen če se v posameznem primeru stranki vnaprej pisno dogovorita drugače.

3.7. Pri preprodaji semenskega blaga, nad katerim ima žlahtniteljske pravice podjetje SAATBAU, kot pooblaščeni zastopnik, se kupec zavezuje, da bo od svojih kupcev zahteval, da izpolnjujejo določbe členov 3.1 do vključno 3.6 zgoraj. Kupec je vseskozi odgovoren za to, da njegovi kupci upoštevajo te določbe.

3.8. Če kupec ne ravna v skladu z zgoraj navedenimi obveznostmi, je prodajalec upravičen do povračila škode, vključno z škodo iz naslova izgubljenega dobička.

ČLEN 4 – VIŠJA SILA

4.1. Podjetje SAATBAU si pridržuje pravico do delne izpolnitve svojih prodajnih obveznosti, če se izkaže, da je razpoložljiva dobavna količina nezadostna zaradi razlogov izven njenega nadzora, vključno z vremenskimi ali drugimi pogoji.

ČLEN 5 – PRITOŽBE IN ŠKODA

5.1. Če druga stranka utrpi škodo, prodajalec ne bo nikdar dolgoval nadomestila, ki presega znesek računa za blago, ki je predmet utemeljene pritožbe.

5.2. Prodajalec ne odgovarja za napake, če je bila pritožba posredovana prodajalcu v času, ko je bilo semensko blago že posajeno.

5.3. Celoten znesek morebitnih povračil ne bo nikdar presegel zneska računa za blago, na katerega se nanaša škoda.

5.4. Če druga stranka utrpi škodo, prodajalec ne bo nikdar dolgoval nadomestila, ki presega znesek računa za blago, na katerega se nanaša škoda.

5.5. Kupec je v primeru nastanka škode dolžan po najboljših močeh omejiti obseg škode in preprečiti dodatno poslabšanje proizvoda.

ČLEN 6 – PLAČILNI POGOJI

6.1. Če po sklenitvi pogodbe finančen položaj druge stranke postane vprašljiv in za plačilo ni bila posredovana nobena garancija, je podjetje SAATBAU upravičeno zahtevati, da se ji posreduje ustrezna garancija. Če druga stranka ne posreduje ustrezne garancije, je podjetje SAATBAU upravičena prekiniti pogodbo in zahtevati povračilo škode.

6.2. Razen če je izrecno dogovorjeno drugače je rok za plačilo 14 (štirinajst) dni od dneva računa. V primeru neplačila v tem roku za plačilo oziroma v drugače dogovorjenem roku za plačilo je kupec dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti brez posebne zahteve za plačilo zamudnih obresti, pri čemer se kakršen koli del meseca obračuna kot cel mesec.

6.3. V primeru zapadlega in neizvršenega plačila, prekinitve plačila ali stečaja je podjetje SAATBAU upravičeno vzeti nazaj blago in sme vstopiti v prostore in na zemljišča kupca, da bi to svojo pravico izvršila.

6.4. Za to pogodbo velja pridržek lastninske pravice. To pomeni, da vsi produkti, ki so dobavljeni, vključno s produkti, ki ne obstajajo več v obliki in pakiranju, v kateri so bili dobavljeni, ostanejo last podjetja SAATBAU do celotnega plačila prodajne cene. Na zahtevo podjetja SAATBAU jo je kupec zavezan obvestiti o tem, kje se produkti v določenem trenutku nahajajo in ji omogočiti prost dostop do produktov.

ČLEN 7 – VELJAVNA ZAKONODAJA

7.1. Za vse naše pogodbe in dogovore velja zakonodaja Republike Slovenije. Za reševanje sporov so pristojna sodišča v Sloveniji.

 

Posodobljeno: 1.12.2020

 

 

 

Konzept, Webdesign
und Technische Umsetzung

WESEO Internetagentur
T: +43 800 400 877 | E: office@weseo.at
www.weseo.at