05.09.2018

JESENSKA SETEV ŽIT - CERTIFICIRANO ALI DOMAČE SEME?

Pred nami so polja, na katera bomo ponovno posejali kraljico poljščin, torej pšenico, pa tudi druga ozimna žita.

Odkupne cene žit, mleka, mesa in podobno, nikoli niso dovolj dobre. Zato vsak kmetovalec slej ko prej prične razmišljati o zmanjševanju proizvodnih stroškov. Proizvodnji stroški pa se začnejo s semenom. Pridelovalec se odloči, da bo varčeval, zato poseje domače seme oziroma merkantilni pridelek iz letošnje žetve. Genetske lastnosti večine strnih žit to tudi omogočajo.

A če se spomnimo v kakšnih vegetacijskih razmerah so naša žita v letošnjem letu rasla, se bomo spomnili, da se je, v času cvetenju nekaterih sort, temperatura zraka gibala med 18 in 29 °C ter, da je dnevno padlo več kot 5 mm padavin. Takšno okolje pa je zelo ugodno za razvoj gljivičnih bolezni, ki poleg tega, da vplivajo na znižanje višine pridelka, pridelek zrnja še dodatno okužijo s strupenimi metaboliti imenovanimi mikotoksini, ki so posledica okužbe z gljivami rodu Fusarim.

Domače seme je tako zagotovo okuženo z omenjeno gljivo, je deformirano in v sebi nosi velik potencial za razvoj bolezni. Ta patogen se bo med rastjo rastline še dodatno potenciral in v naslednjem letu lahko, tudi z dobro nadaljno tehnologijo, pričakujemo pridelek, ki bo še slabši od letošnjega.

V kolikor torej želimo, vendarle posejati letošnji merkantilni pridelek in se dobremu semenskemu blagu približati tako, da bomo seme razkužili »doma«, bomo sicer omilili, toda le omili pojav bolezni. Kajti gljiva Fusariom, je zraven tega, da je na zrnu pustila že omenjene mikotoksine, le-te tudi močno deformirala (zrnje je drobno in brez kalilne energije). Takšno, zrnje tudi z nanosom najboljšega sredstva za razkuževanje semena veliko slabše kali.

Semenarska podjetja s tradicijo in izkušnjami z dodelavo semena, imajo v svojih tehnoloških linijah tudi specialno opremo (gravitacijsko mizo), ki ima lastnost, da ravno takšna bolna in  deformirana zrna loči od zdravih. Šele po ločitvi bolnih in nekaljivih zrn se seme, takrat že imenovano semensko blago, profesionalno razkuži v primernem odmerku, s pravilnim nanosom in najboljšim sredstvom.

Le takšno semensko blago ali certificirano seme ima torej mesto na poljih, kjer želimo naslednjo poletje tudi žeti.

O sami notranji in zunanji kakovosti semenskega blaga, nam največ pove etiketa, ki je prišita na vrečo. V skladu z mednarodnim Pravilnikom o trženju semenskega blaga izhaja, da je v vreči z modro etiketo, najboljše seme. Tako imenovano semen I. množitve, najvišje vzgojne stopnje je tudi genetsko najbolj čisto.

Seme, ki je potomec modre etikete je označeno z rdečo etiketo in nosi oznako II. množitev.

Z odločitvijo, da uporabimo certificirano sme smo naredili prvi korak k pričakovanemu uspehu. V kmetijki semenarski zadrugi SAATBAU imamo, do semenskega blaga spoštljiv odnos. Vso zrnje je dodelano profesionalno, na trgu je novo blago in vreče označene samo z modro etiketo – I. množitev.

V semenu je opredmeteno delo žlahtniteljev, tehnologov, pridelovalcev in dodelovalcev semena, strokovnjakov organov nadzora pri predelavi, inšpekcijskih služb in prometnikov oziroma dobaviteljev semena. Pridelovanje semena predstavlja vrh kmetijske prakse in uporabe le-tega se zrcali kot stopnja razvitost kmetijstva v posamezni državi.

Tudi slovensko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zaradi zgoraj navedenih prednosti setve certificiranega semena letos na kmetijskem sejmu v Gornji radgoni še posebej poudarilo pomen uporabe certificiranega semena in tako pripravilo posebno zloženko, ki jo najdete na njihovi spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Semenarstvo/Zlozenka-PomenUporabeCertificiraniSemen-web.pdf.