01.04.2022

Pomladansko izboljšanje travne ruše

Kakovostna krma pridelana na sejanem travinju, je pomembna pri čedalje zahtevnejši reji domačih živali. Kakovost sena ali silaže iz travinja je pa močno odvisna od florne sestave ruše, le ta pa od vremenskih in drugih razmer.

Mesec marec 2022 je tudi letošnje leto dokazal, da opravičeno nosi svoje ime – sušec. Za razredčeno, deformirano travno rušo v pomladanskih mesecih letošnjega leta,  pa le ni vsega kriva suša, kot ji je najlažje prepisovati. Nizke nočne temperature, zelo hladna tla,  sončni žarki, ki sijejo na posevek brez snežne odeje in na drugi strani pozno izvedena setev  trav in ozimnih žit v prerahel setveni sloj so razlogi za strašen pogled na posevke.

Zelena ruša ni vedno tudi dobra travna ruša

Dodatni  razlogi k že prej naštetim  za slabšo rušo so tudi:  neustrezen način njenega izkoriščanja, neusklajeni agrotehnični ukrepi (gnojenje, apnenje in oskrba travinja) in slaba trpežnost rodovitnejših sort trav.

Za povečanje deleža rodovitnejših sort trav v  ruši bo treba v takem primeru večkrat poseči po neposrednem dosejavanju  v rušo.

Ker je dosejavanje, vsaj po vloženem delu, poceni ukrep za izboljšanje ruše, ga lahko večkrat ponovimo  in še brez bojazni, da bomo izgubili tisti rušo, ki jo na travinju že imamo.

Vedno si je potrebno razjasniti zakaj z rušo travinja nismo zadovoljni:

  • siromašen izgled,
  • pomladi prepočasi prirašča,
  • velik delež nezaželenih zeli (zlatica, ščavje, osat) zmanjšuje okusnost zelinja,
  • zaradi manjšega deleža bele detelje je v ruši je hranljiva vrednost zelinja nezadostna,
  • kakovostne vrste trav in metuljnic so kratke trpežnosti.

Z izbiro optimalne  tehnologije setve, predvsem pa z uvajanjem metode dosejavanja/vsejavanja  v obstoječo travno rušo z zato primernim travno deteljnimi mešanicami  opravičeno govorimo o »zelenem managementu«,  oziroma najvišji  možni meri izrabe na travinju.

 

1. Preverjanje

 

Na travni površini si določimo več kontrolnih parcel, le te naj bodo velik 40×40 cm.

S pomočjo dlani presodimo delež praznih mest znotraj ene parcele.

Orientacija: 1 dlan je 15% površine parcele.

 

 

Ta postopek ponovimo na več lokacijah travinja. Istočasno pregledamo florno sestavo ruše in presodimo kakšen je delež gospodarsko pomembnih trav in detelj, zeli in različnih vrst plevelov.

2. Na podlagi ugotovitev se odločimo za naslednji ukrep

2. Na podlagi ugotovitev se odločimo za naslednji ukrep:

3. Izbira časa za dosejavanje

Izboljšanje ruše z dosejavanjem bo uspelo, če bodo tla takrat dovolj vlažna za vznik posevka, zemlja dovolj topla za rast nove setve in tekmovalnost rastlin obstoječe ruše za svetlobo učinkovito zmanjšana. Če bo vse to doseženo, se bodo rastline hitro razvijale in dobro ukoreninile.

Spomladi je vlage in toplote dovolj in izboljšanje ruše bo uspelo če z rabo travinja učinkovito zadržujemo rast stare ruše  v višino in tako zmanjšamo njeno tekmovalno sposobnost. Zelo primerna meseca sta marec in  april, dosejavanje izvedemo istočasno z oskrbo travinja v pomladanskih mesecih (valjanje, vlačenje). Izberemo mešanico z hitro rastočimi travnimi vrstami; to je Grünlandprofi TOPP.

Poleti je toplote dovolj, rast ruše je počasna, zato je njena tekmovalna sposobnost za svetlobo nizka. Izboljšanje ruše z dosejavnajnem bo uspešno le če bo dovolj padavin.

Najprimernejši čas je mesec september. Vlage in toplote je dovolj, predvsem pa je pomembno to, da se intenzivnost rasti stare ruše zelo zmanjša, agresivnost plevelov je ničelna v primerjavi s poletnimi meseci. Kot kaže situacija v zadnjih letih sta mesec september in oktober še zelo primerna  za rast in razvoj trav.

Druga polovica meseca oktobra  je manj primerna za izboljšanje ruše travinja še posebej če dodajamo deteljo. Če se do zime nove rastlinice ne ukoreninijo dovolj, jih lahko mraz  in suša izčrpata in ne dočakajo pomladi.

Optimalen čas za dosejavanje  se določi glede na trenutne vremenske razmere in lego travinja.

 

Graf: Intenzivnost rasti travne ruše je v mesecu septembru manjša, zato je dosejavanje uspešno.

 

Graf: Intenzivnost rasti travne ruše je v mesecu septembru manjša, zato je dosejavanje uspešno.

4. Izbira primerne travne mešanice

Z dosejavanjem lahko  dosežemo  večji in kakovostnejši  pridelek z manjšimi vlaganji v proizvodnjo. Uporaba primerne travne mešanice lahko le potrdijo naša pričakovanja.

  • Travno deteljna mešanica Grünlandprofi NI, za dosejavanje v travnike, kjer kosimo za seno in silažo
  • Travno deteljna mešanica Grünlandprofi G, za dosejevenje v pašnike
  • Travna mešanica Grünlandprofi TOPP, mešanica brez detelj za hitro ozelenitev na travnikih kjer kosimo za silažo in seno. Zelo primerna za uporabo v pomladanskih terminih.

 

Setveni odmerek pri ukrepu dosejavanje: 15 – 25 kg/ha

Travne mešanice Grünlandprofi

5. Tehnika vsejavanja/dosejavanja

 

Vsejavanje: s specialno sejalnico, ki omogočajo dober kontakt semena s tlemi. Še posebej v območjih kjer primanjkuje vlage.

 

Dosejavanje povprek (2-3 krat na leto po 5 – 10 kg/ha), dosejevanje med pašo s trosilcem za mineralno gnojilo ali pa s specialno sejalnico. Dober kontakt med semenom in tlemi izpostavimo z valjanjem ali s pašo po setvi.

 

Uspeh dosejevanja bo odličen v kolikor ga izvedemo v kombinaciji s travniško brano ali česalom.

6. Gnojenje po dosejavanju

Posebaj na sušnih tleh neposredno po dosejavanju pognojimo s 30 kg dušika ali s 15 m³ goveje gnojevke / ha. Po vsaki košnji je potrebno pognojiti z do 40 kg N/ ha. Pomembno je, da po prvi košnji po izvedenem dosejavanju ne uporabljamo goveje gnojevke temveč le mineralna gnojila s potrebnimi makro in mikro elementi.

Zvonko GLAŽAR, produktni vodja Saatbau Slovenija