25.02.2024

Setev koruze, kaj si želi seme?

Tudi če ne  sledimo natančno urejenim statističnim meteorološkim  podatkom lahko iz narave razberemo, da se  vreme ali celo klima spreminjata. Povprečne temperature so višje, vegetacija se znotraj  koledarskega leta začne prej in konča pozneje.  Koruza, ekonomsko zanimiva in navidezno preprosta rastlina je pa vendarle v mladosti občutljiva.

Čas setve koruze se  v zadnjih letih pričenja skoraj en mesec prej, kot pred petdesetimi leti.

To ni zasluga modernih visoko proizvodnih  hibridov, temveč naravnih danosti, ki to omogočajo. Zgodaj sejani hibridi ki cvetijo prej, se s tem z veliko verjetnostjo v času cvetenja izognejo vročinskim stresom, prej dozorijo in tla lahko pravočasno pripravimo za setev ozimnih žit. Višina rastline in nastavek storža sta pri zgodaj sejanih koruzah nižja. Sklop lahko povečamo za 5 %. Torej so razlogi, da se odločamo za zgodnejšo setev. Narava nas je pomladi leta  2021 ponovno podučila, da jo moramo poslušati in s setvijo pričeti takrat, ko so zato dani pogoji in se ne ozirati na koledar lanskih opravil in aktivnosti sosedov.

Fiziološke potrebe zrnja koruze v času vznika so:

Temperatura tal naj bo v času setve  8 do 10 ⁰C. Več zraka v lažjih tleh povzroča, da so nihanja temperature med nočjo in dnevom večja kot pri z vodo nasičenih težkih tleh.

Temperatura v tleh bi se naj v nadaljevanju le stopnjevala v smeri, da bo mlada rastlina v mladostnem razvoju deležna 10 ⁰C. Zelo občutljiva faza glede temperature in oskrbe z dušikom je pri 6 – 8 listih.  V tem obdobju se rastlina fiziološko odloča koliko bo v storžu vrst in o število zrn v vrsti.

Tabela 1: Število dni kalitve zrnja v povezavi s temperaturo tal

Temperatura tal

10 – 13 ⁰C

15 – 18 ⁰C

21 ⁰C

Število dni, kalitve

18 – 20

8 – 10

5 – 6

Tako kot se populacija talnih škodljivcev iz leta v letu v tleh povečuje se dovoljenja za uporabo učinkovitih insekticidov zmanjšujejo. S hitrim vznikom si zagotovimo optimalen sklop rastlin, saj je zrnje manj časa izpostavljeno boleznim in talnim škodljivcem. Posevek  porabi manj energije za kaljenje in je lahko zato vitalnejši.

Tabela 2: Poljski vznik v povezavi s hitrostjo vznika

Čas do vznika

Več kot  25 dni

21 – 25 dni

15 do 20 dni

Do 15 dni

Delež vzniklih rastlin

70 – 85 %

70 – 90 %

85 – 95 %

90 – 95 %

Vlaga v tleh. Pred začetkom kaljenja mora zrno semena absorbirati vodo v količini 30 % mase zrna. V tem je tudi razlog, da v sušnih pogojih zrnje z manjšo absolutno maso kali hitreje, kot zrnje z večjo. Glede na to, da seme položeno v tla že v prvih 30 minutah absorbira največ vode je zelo mrzla meteorna voda dodaten razlog za počasnejši vznik.

Zrak v katerem je dovolj kisika je prav tako pomemben za začetek primarne korenine, ki se razvije že v petih dneh po setvi in v nadaljevanju stranske korenine in koleoptile (bodočega nadzemnega dela rastline).

Počasen vznik semena vpliva tudi na delovanje aktivnih snovi s katerimi je seme dodelano.

Seme, ki dolgo kali se  v tleh  zlahka kontaminira z glivo iz rodu Pythium, katera je najbolj  aktivna pri temperaturi tal 4 do 10 ⁰C. Nanešena fungicidna aktivna snov  na semenu pa je aktivna in ponuja zaščito  le 10 do 14 dni.

Nizke temperature tal v okolici semena vplivajo na slabše delovanje makro in mikro hranilnih elementov.  Začetek dostopnosti hranil ter dostopnost rastlinam in uspešnost funkcioniranja insekticida zoper talne škodljivce je med 12 in 15 ⁰C.

Na optimalen čas vznika vplivamo tudi z globino setve. Seme naj bo položeno v okolje z možnim kapilarnim dvigom vode, ki se bo absorbirala v zrno. Globina 4 – 5 cm je standard. Pri težjih tleh in zgodnji setvi naj bo globina 3 – 4 cm. Na lažjih (sušnih) tleh in poznejši setvi naj bo 5 – 6 cm. Kajti s plitvejšo globino obstaja možnost izsušitve semena in negativnega vpliva  delovanja herbicidov na komaj razvito glavno korenino in koleoptilo. Globina nad 8 cm povzroča izčrpavanje semena in večanje poljskih izgub.

Popolna  zaščita semena, OPTIPLUS – profesionalno dodelano  seme koruze iz SAATBAUa.  Pripravek OPTIPLUS je kombinacija; fungicida: (Redigo M, ki je sestavljen iz dveh aktivnih snovi), hranil: fosfor, zink in mangan in repelenta Korit, ki odvrača ptiče. Glede na to, da se uveljavlja zgodnejši čas setve smo v SAATBAUu že večkrat izpostavljali  pomen »podnožnega« gnojenja s katerim izboljšamo vznik in mladostni razvoj rastline, kakor tudi tolerantnost na sušo. Sejalnic za izvedbo takšne setve je na kmetijah še malo. Najpomembnejši hranilni elementi v času vznika koruze (fosfor, zink in mangan), ki so del pripravka OPTIPLUS in s tem delno prevzamejo pomen, žal premalo uveljavljenega »podnožnega gnojenja«.

O optimalnem času setve je najbolj zanesljivo govoriti nekaj mesecev po setvi, to je  v času žetve. Večletni pregledi in analiza  meteoroloških podatkov in dejavniki s katerimi se sooča seme v zemlji in upoštevajoč primeren termin za setev ozimnih žit, ki sledijo koruzi, je setveno okno za zrelostni razred koruze FAO 370 med 8. in 17. aprilom.

avtor: Zvonko Glažar

produktni vodja