30.09.2022

Strna žita za silažo

Intenzivna govedorejska proizvodnja pomeni tudi zagotavljanje stalne kakovostne krme.

Visoke temperature in neprimerno razporejene padavine narekujejo zmanjševanje pridelka koruzne mase in povečanje surove vlaknine v suhi snovi. Krčenje pridelovalnih površin in  padanje pridelovalne kakovosti tal sta prav tako razloga, ki vplivata na zagotavljanje zadostne količine kakovostne krme. Vse navedeno lahko omilimo z uporabo siliranja strnih žit.

Pomen siliranja:

– Ozimna strna žita, vrsti rž in tritikala, sta primerni za setev tudi na slabših površinah

(mokra ali sušna tla, neprimerna pH vrednost, pozna setev jeseni)

–  Z uporabo strnih žit za silažo popestrimo govedorejski  kolobar

– V pričakovanju izpada pridelka na travinju zaradi suše, strna žita siliramo

– V kolikor predvidimo, da suše ne bo, posevek pustimo in požanjemo zrnje

– Po siliranju strnih žit še lahko posejemo zgodnejši hibrid koruze

Uspešnost siliranja:

– Zrnje naj bo v času siliranja zrelo do takšne mere, da se še lahko gnete med prsti

– Žanjemo, ko je celotna rastlina zelena. Rumenenje rastline zmanjšuje energetsko vrednost silažne mase, to lahko izboljšamo z dvigovanjem višine košnje

– Energetska vrednost silaže je 5,0 do 6,2 MJ NEL/kg SS

– Z višino rezi nad 20 cm povečamo vsebnost NEL za 0,6 MJ/kg SS

– Optimalna sušina v času siliranja: ječmen do 35 %, pšenica, rž in tritikala 35-40 %,

– Optimalna dolžina rezi je 5-10 mm

– Uporaba silirnega dodatka je priporočljiva

– Pričakovan pridelek 10 ton SS/ha (volumen v silosu: 45-50 m³)

PROTECTOR

OZIMNA RŽ ZA KOŠNJO

Prva pomladanska zelena krma

 

Sorta PROTECTOR je zgodnja sorta ozimne rži, žlahtnjena v cilju zagotavljana velikega pridelka zelene mase.  Rastlina je visoka in zdrava, zagotavlja prvo pomladansko zeleno krmo.

 

– za setev v slabših rastnih razmerah

– močan intenziven mladostni razvoj

– preprečuje erozijo tal in izpiranje nitratov

– priporočljiv setveni odmerek, 100-140 kg/ha

LOMBARDO HYBRO

MEŠANICA ŽIT ZA KOŠNJO

Vrsti se med seboj dopolnjujeta

HYTRI je mešanica ozimne hibridne rži (20 %) in tritikale (80 %), ki se med seboj dopolnjujeta tako v prilagodljivosti na rastne razmere kot v krmni vrednosti in ješčnosti ter tolerantnosti na bolezni listov. Rastline so močne in stabilne. Pri košnji se priporoča kosilnica z gnetilnikom.

 

– za različna tla prilagodljiva mešanica

– dobro izkorišča hranila iz gnojevke

– rastline so pokončne, stabilne in zdrave

– priporočljiv setveni odmerek, 140-160 kg/ha

WINTERFIT

PREZIMNI VMESNI DOSEVEK ZA KRMO

Winterfit je nova mešanica v skupini vmesnih dosevkov, ki je prezimna in pomladi primerna za podor kakor tudi za prvo zeleno krmo. Sestavljena je iz treh različnih rastlinskih skupin, prilagodljiva za  raznolike  rastne razmere in poznejšo setev.

 

– sestava (ozimni krmni grah, ozimna grašica, rž, krmna repica)

– pomladi za podor ali za zeleno krmo

– tla bogati z dušikom, krmo pa z beljakovinami

– priporočljiv setveni odmerek je 100 kg/ha

avtor: Zvonko Glažar

produktni vodja