16.07.2018

VMESNI DOSEVKI, DANES

Žetev ječmena in oljne ogrščice je v letošnjem letu končana.

Marsikateri pridelovalec zagotovo pa nam vsak kombajnist lahko pove, da tisti ki nekaj da v in na njivo izvaja dobro tehnološko prakso tudi dobro žanje. Takšen pridelovalec se ne izgovarja na pozebo, preveč dežja, hladno pomlad in cene.

Rastline, ki jih sejemo proti koncu poletja ali v začetku jeseni, njivo pa ‘zapustijo’ pozno jeseni ali spomladi, do meseca marca, so kot dosevki za krmo ali podor v slovenskem kmetijstvu sicer prisotne že dolgo. Dosevkom  pripisujemo, mnoge pozitivne vplive na krajinsko in biotsko pestrost, varovanje okolja ter na rodovitnost tal.

V  zadnjih letih se njihova prisotnost še bolj pa raznolikost zelo zmanjšuje. Vsesplošni razlog v trenutni praksi je, da se v poljedelstvu ne splača več nič. V interesu zagotavljanja zahtev okoljskih ukrepov in na drugi strani zmanjševanje stroškov se že v povprečni tehnologiji  kot dosevek uporabljajo merkantilna žita, oljna ogrščica, mnogocvetna ljuljka in dobro, da še tudi inkarnatka. Z naštetimi rastlinskim  vrstami sicer bomo zagotovili okoljskim ukrepom in nadzornim službam, toda  na naši njivi bodo tem dosevkom, slej kot prej sledile sorodne glavne kulture.

V semenarski zadrugi SAATBAU, katere lastniki so kmetje in le-ti se  zavedajo pomena pestrega, raznolikega kolobarja smo na podlagi biologije posameznih rastlin in potrjenih dobrih primerov iz prakse pripravili raznolike mešanice vmesnih dosevkov, kot bi rekli vrtnarji – dobri sosedje.

Mešanica BONI

Sestava: navadni grahor, jara grašica in meliorativna redkev.

Navadni grahor  in grašica absorbirata do 150 kg dušika (N) / ha, toda ta  dušik bi se lahko že jeseni in preko zime izpral v podtalnico. V tem primeru nastopi vloga meliorativne redkve,  ki s svojo globoko korenino rahlja tla in presežek mineralnega  dušik akumulira in ga veže v organsko obliko oziroma svoj  podzemni koren. Steblo meliorativne redkve ne oleseni in ne preide v generativno fazo.  Vse rastline v mešanici BONI rastejo hitro in s tem zatirajo razvoja plevelov. Ob prvem jesenskem mrazu rastline v mešanici pomrznejo. Koren, ki je v zemlji služi kot banka dušika in je komaj pomladi ob višji temperaturi tal, po mineralizaciji organske snovi dostopen naslednji poljščini v njivskem kolobarju.

Priporočena setev takoj po žetvi strnih žit, julija. Posevka ne dognojujemo z dušikom Setvena norma 40 – 60 kg/ha

Mešanica FRÜH

Sestava: aleksandrijska detelja, velikolistna detelja, faceilja, Abesinska gizotija-mungo

Mešanica ne vsebuje vrst iz skupine križnic.  Mungo in facelija nista v sorodu z gospodarsko pomembnimi kmetijskimi rastlinami. Rastlinske vrste v mešanici zavirajo razvoj talnih bolezni med pomembnejšimi kmetijskimi vrstami. Mešanica FRÜH je primerna za setev na vodovarstvenih območjih, kajti njihova  intenzivna rast onemogoča izpiranje presežka dušika iz tal v podtalnico in s tem zavira rast plevelov. Kljub poletni vročini, rastlinska vrsta Mungo raste zelo intenzivno. V praksi se mešanica uporablja, tako da se poseje na zaorano in dobro pripravljeno setvišče, setveni odmerek je 12 kg/ha. Pri prvem jesenskem mrazu rastline v mešanici pomrznejo, pomladi se na to površino z direktno setvijo poseje koruza.

Landsberška mešanica

Sestava: inkarnatka, ozimna grašica, mnogocvetna ljuljka

Deteljno travna mešanica sestavljena iz prezimnih rastlinskih vrst. Primerna je kot strniščni dosevek, z eno košnjo jeseni in eno spomladi. Izpolnjuje zahteve ukrepa ZEL (prezimne rastline) in kot metuljnica (več kot polovica semen je metulnjic).  Pridelek zelene mase je ogromen in se   odlično se silira.  Koreninski sistem LANDSBERŠKE mešanice odlično razrahlja tla in jih obogati z dušikom in humusom. Priporočena setev med junijem in septembrom.  Izkušnje so pokazale, da je smiselno postopno polnjenje nasipnice sejalnice in večkratno mešanje semena.  Posevka ne dognojujemo z dušikom Setvena norma 70 – 80 kg/ha.

Deteljno travna mešanica Futterprofi EI

Sestava: inkarnatka, mnogocvetna ljuljka, enoletna ljuljka

Mnogocvetna ljuljka je najpogostejša oblika vmesnega dosevka. Z dodano inkarnatko oziroma mešanico Futterprofi EI  bomo dokazano povečali pridelek suhe snovi / ha za 50 %,

Večja bo tudi pridelek surovih beljakovin in energije.

Intenzivna mešanica, Futterprofi EI,  uporabna kot vmesni posevek v utežni in florni sestavi ruše je več kot polovica detelje (inkarnatka).  Ogromen pridelek v pomladanski košnji se zaradi prisotnosti ljuljk dobro silira.  Mešanica Futteprofi EI je odličen predposevek naslednji kulturi pridelek je primeren za zeleno krmo in silažo tla obogati s 40 kg N/ha.  Bogata čebelja paša mešanica se odlično vključuje v kolobar (KOP) setvena norma: 30 kg/ha, posejemo jo do prve polovice septembra čas uporabe: 1 leto

Vmesni dosevki so pomemben člen njivskega kolobarja. Stalna pokritost tal z rastlinsko odejo preprečuje negativne vplive dežja, sonca in vetra na strukturo tal ter zmanjšuje izpiranje hranil. Z bogatim koreninskim sistemom dosevki povečujejo delež organske snovi v tleh, izboljšujejo strukturo in mikrobiološko aktivnost tal. Gospodarski pomen dosevkov je v pridelavi kakovostne in poceni voluminozne krme. Cvetoči dosevki (facelija, bela gorjušica, oljna redkev, ajda, perzijska in aleksandrijska detelja) so pomembni tudi za čebelarje.

Ali so vmesni posevki strošek ali prihodek je zdaj vprašanje. Vsak kmetovalec, ki gradi svoj kapital v dobri in kakovosti rodovitni zemlji in bo ponos tudi naslednjim rodovom že ve, da so vmesni dosevki prihodek.