18.07.2023

Vmesni dosevki SAATBAUa, odgovor na vsako vprašanje

Že med žetvijo strnih žit in oljne ogrščice nam  marsikateri pridelovalec zagotovo pa vsak kombajnist lahko pove, da tisti ki nekaj da v in na njivo izvaja dobro tehnološko prakso tudi dobro žanje. Takšen pridelovalec se ne izgovarja na pozebo, preveč dežja, hladno pomlad in cene.

Rastline, ki jih sejemo proti koncu poletja ali v začetku jeseni, njivo pa ‘zapustijo’ pozno jeseni ali spomladi, do meseca marca, so kot dosevki za krmo ali podor v slovenskem kmetijstvu sicer prisotne že dolgo. Dosevkom  pripisujemo, mnoge pozitivne vplive na krajinsko in biotsko pestrost, varovanje okolja ter na rodovitnost tal.

V semenarski zadrugi SAATBAU, katere lastniki so kmetje in le-ti se  zavedajo pomena pestrega, raznolikega kolobarja z raznolikimi rastlinskimi vrstami. Zato smo na podlagi poznavanja biologije in fiziologije rasti, velikosti semena posameznih rastlin in potrjenih dobrih primerov iz prakse pripravili raznolike mešanice vmesnih dosevkov, kot bi rekli vrtnarji – dobri sosedje. Rastline, ki so prisotne v mešanicah so skrbno izbrane v primerne utežnem deležu se med seboj dopolnjujejo in so na različne rastne  razmere zelo prilagodljive.

V nadaljevanju vam jih predstavljamo v dveh skupina in sicer kot neprezimne in prezimne mešanice.

Neprezimne mešanice

Mešanica FRÜH

Sestava: aleksandrijska detelja, velikolistna detelja, faceilja in Abesinska gizotija-mungo. Mešanica ne vsebuje vrst iz skupine križnic. Primerna je za setev na vodovarstvenih območjih, kajti njihova  intenzivna rast onemogoča izpiranje presežka dušika iz tal v podtalnico in tudi  zavira rast plevelov. Izstopajoča in nova rastlina  v tej mešanice je Mungo. Nekaj dejstev o Mungu: že podatek, da Mungo (Guizotija abyssinic) prihaja iz Etiopije, le kjer se lahko tudi semenari pove, da je prilagojena za sušne razmere. Kljub poletni vročini, rastlinska vrsta s komercialnim imenom Mungo raste zelo intenzivno in zacveti v prelepi rumeno-oranžni  barvi. Jeseni pomrzne še pri – 0.5 ⁰C.  Mungo in facelija  nista v sorodu z gospodarsko pomembnimi kmetijskimi rastlinami in sta v mešanici FRÜH, kot bariera zadolžena za zmanjšanje razvoja bolezni iz enega na drugega glavnega posevka.  Ena izmed praks uporabe mešanice je, da se poseje na zaorano in dobro pripravljeno setvišče, setveni odmerek je 12 kg/ha. Pri prvem jesenskem mrazu rastline v mešanici pomrznejo, pomladi se na to površino z direktno setvijo poseje koruza. Priporoča se setev takoj po žetvi strnih žitih, zelo je dobrodošlo valjanje.  Metuljnici v mešanici imata dolžnost, da zagotovita dušik. V kolikor želimo pridelati in v nadaljevanju zaorati ogromno organske mase, posevek pognojimo še z do 40 kg dušika/ha.

 

Mešanica BODENFIT

Sestava: alexandrijksa detelja, jara grašica, lan za olje,  Mungo, sudanska trava, meliorativna redkev, in žafranika (barvilni rumenik). Tudi v mešanic BODENFIT se rastline med seboj dopolnjujejo. Rastline imajo različno globoke korenine, ki poskrbijo za  enakomerno rahljanje in zračenje vseh talnih horizontov. Bilke preko zime pomrznejo, v njihove koreninske kanale se infiltrira voda, ki s pomočjo  zmrzali rahlja tla. V nastalih strukturnih tleh se povečuje delež humusa in pojav Mikorize.

Kaj je Mikoriza?

Je sožitje med glivami in višjimi rastlinami. Glive pospešujejo razkroj organskih spojin   in rastlinam dovajajo fosfor in dušik, ter nekatere vitamine. V sušnem obdobju  tudi vodo. Posebnost v tek mešanice je  Žafranika (Carthamus tinctorius).  Je enoletna zel s 60 do 120 cm globokimi razvejanimi koreninami, zelo tolerantna na vročino, uspeva tudi na sušnih in s soljo bogatih tleh, cvetovi so rdeče mikavne barve. V koliko smo z predhodnim, glavnim posevkom dosegli dobre pridelovalne rezultate, vmesni dosevek, BODENFIT, ki sledi pognojimo z 40 kg dušika /ha. Mešanico sejemo takoj po žetvi strnih žit, od junija do avgusta, je odličen predposevek za koruzo in sojo. Zaradi drobnih semen se priporoča dobra predsetvena  priprava in kakovostno setev. Setveni odmerek 30 kg/ha.

 

Mešanica NITROFIT

Raznolika sestava rastlinskih vrst iz štirih botaničnih družin je zelo prilagodljiva. Vključeni fiksatorji dušika (navadni grahor, grah, jara grašica in aleksandrijska detelja) maksimalno možno oskrbijo tla z dušikom, ki se preko zime akumulira v meliorativni redkvi. Žafranika z globokimi koreninami razrahlja tla. Mungo in sudanska trava pa z lahkoto kljubujeta poletni vročini in tvorita obilo zelene mase. NITROFIT čez poletje zadržuje rast plevelov, preko zime pomrzne. Razmerje med C:N v NITROFITU  (18:1), kar je optimalno za razkroj slame. Primer:  žitna slama ima razmerje C:N (100:1). Gnojenje ni potrebno. Setveni odmerek je 60 kg/ha.

 

Mešanica Natura 2000 – FEIN

Sestavljena je iz vrst od katerih so nekatere bolj primerna za vlažna in druga za sušna tla.

Aleksandrijska in velikolistna detelje tla obogatita z dušikom, facelija in oljna redkev bosta uspešni v lažjih tleh. Mešanica FEIN čudovito cveti in je kot bencinska postaja za čebele.

Zardi svoje sestave je primerna za uporabo na njivah v območju NATURE 2000. Izbrana sorta oljne redkev s svojim delovanjem zmanjša populacija nematod v tleh. FEIN, ozdravi tla pred saditvijo krompirja in jeseni dolgo kljubuje nizkim temperaturam.

Kaj so nematode ali ogorčice?

Krompirjeva ogorčica je nevaren zajedavec, ki napada več rastlin, toda najbolj krompir. Ogorčice, ki jo zlahka vidimo s prostim očesom, so ciste – temno rjave kroglice v velikosti bucikine glavice. Najdemo jih v tleh na in ob koreninah krompirja kateri raste počasneje in se slabše razvija.  Za rastline je značilna izrazita zakrnelost, listi ostanejo majhni, vršički rumenijo, nato porjavijo, se zvijejo in odpadejo. V okuženih nasadih se lahko pojavijo otoki zakrnelih rastlin. Setveni odmerek je 15 kg/ha.

Prezimne mešanice

Mešanica za jesen in zimo WINTER FRÜH

Nova mešanica različnih rastlin, vsebuje neprezimne in prezimne rastline. Škodljivci je ne napadejo in zavira rast plevelov. V mešanici WINTER FRÜH so izbrane rastline (inkarnatka, facelija, velikolistna detelja in krmna repica). Metuljnice, katerih je več kot 60 % zavirajo razvoj talnih bolezni med pomembnimi kmetijskimi vrstami in tla obogatijo z dušikom. V poletnih mesecih in pomladi barvni cvetovi v mešanici oživijo in polepšajo  krajino in čebelam ponujajo raznoliko in bogata pašo.  Spomladansko oranje bo bistveno lažje in ceneje. Odlično se vključuje v kolobar, je primerna za zimsko ozelenitev in setve v območju nature 2000. Setveni odmerek je 15 kg/ha.

 

Mešanica za podor ali krmo WINTERFIT

Nova, toda že preizkušena  mešanica WINTERFIT je sestavljena tako, da je primerna za podor ali krmo. Nad in pod zemljo se rastline, ki se  med seboj dopolnjujejo. WINTERFIT je odlična izbora  za ukrep zimske ozelenitve.

– Za podor pomladi: ogromno organske mase z ozkim  C:N razmerjem.

– Za zeleno krmo ali silažo: zelo zgodnja z hranili raznolika in bogata pomladanska krma.

Rastline preko zime ne pomrznejo, temveč vsak toplejši jesenski dan izkoristijo za rast. Živa zelena odeja na njivi onemogoči izpiranje nitratov, erozijo tal in vzdržuje življenje v tleh.

Vsaka rastlina opravi svojo nalogo:

– Stročnici (ozimni grah in grašica): bogatita tla z dušikom in zeleno krmo z beljakovinami.

– Strno žito (rž): uspeva v slabših tleh, daje oporo stročnicam in proizvede ogromno ješčne

zelene mase.

– Križnica (krmna repica): najmanj zahtevna vrsta, prenaša pozno setev in popestri ješčnost.

Setveni odmerek je 15 kg/ha.

 

Deteljno travna mešanica Futterprofi EI

Sestava: inkarnatka, aleksandrijska detelja,  skrižana ljuljka, mnogocvetna ljuljka, enoletna ljuljka.

Tako kot v vseh strokovno pripravljenih mešanicah je tudi v tej, da vsaka rastlinska vrsta zadolžena za nekaj. Aleksandrijska detelja, posejana v  času setve vmesnih dosevkov bo po vzniku  intenzivno rastla in bo za razliko od ostalih komponent že v letu setve dosegla  fazo brstenje in cvetenje. V tem obdobju bo zraven tega, da bo  odlična čebelja paša tudi hranilno najbolj bogata in s tem oplemenitila celotno mešanico v jesenski košnji. Inkarnatka bo za razliko od prej opisane detelje najintenzivnejši pridelek naredila zgodaj pomladi, takrat bo tudi intenzivno rdeče polepša krajino, za katero ji bomo hvaležni ljudje in čebele. V tem, pomladanskem obdobju bo tla močno obogatila z dušikom iz zraka. Zraven njiju bodo rastle ljuljke, ki bodo absorbiran dušik pridoma izkoristile. Skrižana ljuljka, bo poskrbela za trpežnost in pokritost travne ruše in pridelek pri morebitni drugi pomladanski košnji  naslednjega leta.   Mnogocvetna ljuljka bo s svojo intenzivnostjo predvsem pomladi odgovorna za maksimalen pridelek in za dobro fermentacijo potrebne sladkorje. Enoletna ljuljka bo svojo vlogo glede pridelka in lahko topnih ogljikovih hidratov odigrala že jeseni, pomladi  se bo starala hitreje, s tem bo doprinesla dobrodošlo večjo sušino silirne mase. Setveni odmerek je 35 kg/ha.

 

Mešanica  žit za košnjo LOMBARDO HYBRO

Pomen siliranja:

Ozimna strna žita, vrsti: rž in tritikala sta primerna za setev tudi na slabših površinah (mokra

ali sušna tla, neprimerna pH vrednost, pozna setev jeseni). V pričakovanju izpada pridelka na travinju zaradi suše, strna žita siliramo. V kolikor pa predvidimo, da suše ne bo posevek pustimo in požanjemo zrnje.  Z uporabo strnih žit za silažo popestrimo govedorejski  kolobar.

Po siliranju strnih žit še lahko posejemo zgodnejši hibrid koruze.

HYTRI je mešanica ozimne hibridne rži (20 %) in tritikale (80 %), ki se med seboj dopolnjujeta tako v prilagodljivosti na rastne razmere kot v krmni vrednosti in ješčnosti ter tolerantnosti na bolezni listov. Rastline so močne in stabilne in dobro izkoriščajo hranila iz gnojevke.  Pri košnji se priporoča kosilnica z gnetilnikom.  za različna tla prilagodljiva mešanica. Setveni odmerek, 140-160 kg/ha

avtor: Zvonko Glažar

produktni vodja