17.05.2022

RŽ – zadnji ukrepi za optimizacijo pridelka

Pesticidi, gnojenje in rastni regulator

Ozimna rž je v Sloveniji posejana na le redkih njivah, kar pa ne pomeni, da ni zanimiva kultura. Zaradi naše raznolikosti imamo veliko površin, na katerih se zaradi prevelikih stroškov oz. premajhnega dobička na enoto površine opušča tradicionalna poljedelska pridelava. Zemlja na takšnih njivah ne daje ustreznega pridelka, saj je zaradi pretirane izrabe nekaterih rudnin in nizke vsebnosti organske snovi nesposobna zalagati rastline s potrebnimi hranili in jim nuditi osnovne razmere za rast. 

Ozimna rž je zelo primerna za setev na prej omenjenih marginalnih območjih. Glede toplote rž ni zahtevna, kali že pri 1 °C, njene potrebe po vodi pa so tudi zelo skromne. Za ozimno rž je pomembno, da je zemlja jeseni dovolj vlažna, ker se takrat razrašča. Dobro prenaša pomladansko sušo, ker zgodaj zraste in razvije močno koreninsko mrežo ter dobro izrablja zimsko vlago. Bolje od drugih vrst žit uspeva na lažjih, siromašnih in kislih tleh. Ne prenaša preveč težkih, poplavnih in glinastih tal. Prav tako je rž v primerjavi z ostalimi vrstami žit manj občutljiva v monokulturi, vendar je kolobar zelo dobrodošel na slabih tleh.

V semenarski zadrugi SAATBAU Vam ponujamo populacijsko sorto rži DUKATO in hibridno rž SU FORSETTI.

DUKATO je novejša sorta, vodilna po pridelku. Kdor prideluje populacijsko sorto rži, seje DUKATO. DUKATO predstavlja zadnji žlahtniteljski dosežek pri razvoju novih populacijskih sort. Med primerljivimi sortami dosega najvišje pridelke zrnja. Sorto DUKATO odlikuje zdravo, močno steblo. Zaradi odličnega zdravstvenega stanja jo priporočamo tudi ekološkim pridelovalcem.

Hibridna rž SU FORSETTI je novost, ki se odlikuje z velikim pridelkom. Bil je nižja in stabilna. Dobra hektolitrska masa in nadpovprečno visoko padno število sta še dodatni dobri lastnosti hibridne ozimne rži SU FORSETTI.

Nadzor nad škodljivci

Prag škodljivosti:

  • 1 jajčece / 1 ličinka / 1 hrošč – žitnega strgača (na zastavičarju)
  • ko  je poškodovanih  10 % površine najbolj vitalnih zgornjih listov.

SAATBAU nasvet – ne pozabiti na listne uši. Uporaba pripravkov na podlagi Pyrethroide.

Zadnje škropljenje z fungicidom

Rž je ozimno žito, s katerim je posejanih precej površin.

Pogosta bolezen je rja na rži; Puccinia recondita recondita.

Optimalni pogoji za okužbo so topli dnevi nad 26 ⁰C, tople noči in vsaj 4 ure moker list zaradi dežja ali rose.

Odlično in dolgotrajno delovanje ima kombinacija aktivnih  snovi  Azol/Carboxamid (Elatus Era).

SAATBAU nasvet – fungicid in insekticid na rži uporabiti pred pojavom prašnikov (pred fenofazo EC 61). Nevarnost poznejše uporabe: Pesticidi lahko sterilizirajo cvetni prah.

  • Obdobje od pojava prvih res (EC 49) do začetka cvetenja (EC 61) je pri rži približno 13 dni.

Zaradi rodovitnejših novejših sort / hibridov je priporočljivo tudi tretje dognojevanje rži, ki se mora izvesti prej kot pri pšenici.

SAATBAU nasvet – uporaba UREA foliarno:

– maximalno 40 kg/ha,

– v kolikor se meša s fungicidom le 20 kg/ha,

– škropiti zvečer in nekaj dni po dežju (zaradi tvorbe voščene listne prevleke).

Zadnji čas je pri fenofazi EC 49 (pojav prvih res).

Uporabi se regulator na podlagi aktivne snovi Ethephon ali Trinexapac.

SAATBAU nasvet – uporabi se regulator na osnovi:

  • aktivne snovi Ethephon (primer:   pripravek  Cerone 1,1 l/ha)
  • aktivne snovi Trinexapac (primer: pripravek Moddus 0,3 l/ha)