13.04.2021

Travno deteljne mešanice

za profi kmetovalce, ki vedo kaj hočejo

Oskrba z dobro in lastno  osnovno krmo za potrebe živinorejskega obrata je temelj za gospodarski izid vsakega v bodočnost orientiranega posestva. Pravilna izbira travno deteljne mešanice pa je osnova za stabilne in kakovostne pridelke zelene komponente.

Gospodarjenje na travinju bi moral biti stalen proces na govedorejski kmetiji. Tako kot lahko proizvodnji rezultat živinorejske proizvodnje pričakujemo od pasme živali in  stopnje intenzivnosti reje,  tako  je lahko tudi  višina in kakovost pridelka s travinja odvisna  od sestave travne ruše in celotnega menedžmenta  na travinju.

Za kakovostno krmo na njivskih površinah (2 do 3 letna raba)

Izkušnje najintenzivnejših govedorejcev so, da je v interesu zagotavljanja pridelave najbolj kakovostne krme smiselno na njivskih površinah sejati samostojne travne vrste ali travno-deteljne oziroma deteljno-travne mešanice za le 1- 2 letno ali 2 – 3 letno rabo.

Pred odločitvijo ali sejati samostojno travno vrsto (npr. mnogocvetna ljuljka) ali mešanico trav in detelj so v nadaljevanju predstavljene nekatere lastnosti mešanic v primerjavi z mnogocvetno ljuljko:

 • mešanica v sestavi 4 do 8 komponent je 2 do 3 letna, mnogocvetna ljuljka je le 1 letna
 • vsaka travna ali deteljna komponenta ima svoje botanične lastnosti
 • zaradi različnih globin korenin je mešanica bolj prilagodljiva (dovzetnost na različne tipe tal in sušo)
 • višina in kakovost pridelka  sta pri mešanicah višja
 • trave v mešanici prispevajo h kakovosti fermentacije silaže
 • metuljnice v ruši obogatijo krmo z dušično komponento
 • metuljnice v tla vnesejo dušik
 • krma je pestra in raznolika
 • mešanice so dober predposevek

 

Deteljno travna mešanica: Futterprofi KM
 • raznolika florna sestava iz 7 komponent
 • temelji na črni detelji
 • za srednje težka, hladnejša in vlažnejša tla
 • zadržuje erozijo tal
 • dobra prezimitev in izrazito zgodnja košnja
 • velik in kakovosten beljakovinsko bogat pridelek
 • namen uporabe: silaža ali seno z dosuševanjem
 • setveni odmerek: 25-30 kg/ha
 • število košenj na leto: 5 (odvisno od vlage in organskega dušika)
 • čas uporabe: 2-3 leta
Več
Deteljno travna mešanica: Futterprofi LR
 • je mešanica sestavljena iz 8 rastlinskih vrst, od tega je  kar 35 % lucerne
 • za nizko ležeče površine (do nadmorske višine 900 m)
 • za sušna območja z visokimi temperaturami, prodnata tla z nizko podtalnico
 • pH vrednost tal naj bo nad 6,0
 • namen uporabe: silaža ali seno z dosuševanjem
 • zelo bogata beljakovinska krma s strukturno vlaknino
 • odličen predposevek za poljščine, ki so naslednje v kolobarju
 • setveni odmerek: 25-30 kg/ha
 • višina košnje naj bo nad 6 cm
 • čas uporabe: 2-3 leta
Več

“Mešanico semen FUTTERPROFI LR na naših travnikih kosimo že drugo leto. Prepričala nas je s svojim pridelkom in kvaliteto silaže. Silaža je odlična, pravega vonja, živina jo rada je. “

Matjaž Milavec
Gradec, Bela krajina

Kakovostna krma iz večletnega travinja (večletna raba)

Za razliko od drugih poljedelskih kultur je travinje večletna združba krmnih rastlin, ki z leti spreminja svojo florno sestavo. V naravi je tako, da se v travni ruši zaradi biotskih ali  abiotskih dejavnikov z leti začne zmanjševati delež kakovostnih vrst trav in detelj, njihovo mesto pa prevzemajo zeli, neposejane vrste in prazna mesta.

V kolikor damo pod drobnogled sestavo večletnih travnih ali travno deteljnih mešanic, ki se tržijo in sejejo v Sloveniji, ugotovimo da so sestave preveč monotone in da le-te temeljijo na travnih  vrstah, ki so sicer odlične, toda le v severnih območjih Evropskih travnatih dežel.

To dejstvo bi nas moralo naučiti, da takrat ko izbiramo semena travnih mešanic, za večletno rabo izberemo mešanice s pestro sestavo. Kajti travno deteljne mešanice, ki imajo v svoji utežni sestavi (delež semen v vreči) in v nadaljevanju florni sestavi (delež rastlin v travni ruši) zelo raznoliko tvorijo travno rušo, ki nam zagotavlja dolgotrajen in kakovosten pridelek.

Grünlandprofi TOPP
 • mešanica, ki je sestavljena iz 5 gospodarsko najboljših trav, je brez detelj
 • za srednje težka tla
 • primerna za novo setev in dosejevanje na intenzivnih govedorejskih obratih
 • vključuje vrsto Festulolium (križanec med travniško bilnico in trpežno ljuljko)
 • namen uporabe: silaža ali seno
 • setveni odmerek pri osnovni setve: 25-30 kg/ha, dosejavanje; 15 – 20 kg/ha
 • čas uporabe: več let
Več
Grünlandprofi NI
 • raznolika travno deteljna mešanica
 • manjši delež črne in bele detelje se z leti povečuje
 • primerna za vse rastne razmere
 • namen uporabe: silaža ali seno
 • ohranijo energetsko vrednost pri poznejših terminih rabe travinja
 • setveni odmerek: 25-30 kg/ha
 • čas uporabe: več let
Več

Krmne mešanice in pomen metuljnic

– globina korenin je med travnimi in deteljnimi vrstami v ruši različna, to jim omogoča črpanje hranil in vode iz različnih talnih slojev, kajti globok koreninski sistem je ključnega pomena za preživetje vrste v sušnih delih leta,

– različne posejane vrste trav in detelj imajo tudi zelo specifične zahteve glede potrebe po vodi, temperaturah in možnosti uporabe. Z raznoliko sestavo bo v travni ruši vedno kakšna vrsta krmne rastline, ki bo lažje prenašala vremenske (suša, mraz, bolezni), talne (kisla, zbita, prodnata, slabo založena) ali tehnološke (višina košnje, uporaba gnojevke, nepravilna raba) nevšečnosti,

– raznolikost v travni ruši pomeni tudi raznolikost v krmi. Rastline v skupini metuljnic nam izboljšujejo obrok z vidika beljakovinske vrednosti sena, silaže ali paše. Metuljnice povečajo ješčnost, prebavljivost, količino zaužite krme in ohranijo energetsko vrednost pri poznejših terminih rabe travinja. Prav tako ni zanemarljiva vloga nitrifikacijskih bakterij, katere lahko z vsakim odstotkom v travni ruši tla letno oskrbijo z okoli 4 kg dušika.